Regulatoriskt pressmeddelande

Läs mer:

Kategorier

Arkiv per år

RSS

Nanologicas valberedning utsedd

I enlighet med beslut på årsstämman den 31 maj 2016 har styrelsens ordförande kontaktat bolagets tre röstmässigt största ägare eller ägargrupper som var och en erbjöds att utse en representant att, tillsammans med styrelsens ordförande, utgöra valberedning. Eftersom inte alla av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna önskat utse sådan representant har, i enlighet med beslut på årsstämman den 31 maj 2016, den fjärde största aktieägaren/ägargruppen tillfrågats och så vidare intill dess att valberedningen nu

Read more »

Delårsrapport jan-sep 2016

PERIODEN Nettoomsättningen uppgick till 484 (2 590) TSEK, varav tredje kvartalet 440 (0) TSEK Resultatet efter skatt uppgick till -18 395 (-9 556) TSEK, varav tredje kvartalet -6 246 (-4 411) TSEK Resultat per aktie var -5,48 (-5,40) SEK, varav tredje kvartalet -1,86 (-2,45) SEK Kassaflödet från den löpande verksamheten var -17 060 (-9 520) TSEK, varav tredje kvartalet -5 731 (-3 717) TSEK Likvida medel uppgick på balansdagen till 4 203 (183) TSEK Forskningssamarbeten

Read more »

Sista dag för handel med Nanologica BTA är den 24 oktober 2016

Nyemissionen som genomfördes under september och oktober är nu registrerad hos Bolagsverket. Sista dag för handel i Nanologica BTA (betald tecknad aktie) är den 24 oktober 2016 och stoppdagen är den 26 oktober 2016. De nya aktierna beräknas finnas på respektive vp-konto/depå den 28 oktober 2016. Totalt emitterades 1 259 305 aktier motsvarande ett belopp om 22 667 490 kronor i emissionen. I och med emissionen ökar Nanologicas aktiekapital med 516 350,04 kronor till 1 893 283,6245 kronor. Antalet

Read more »

Nyemission i Nanologica övertecknad

Nyemissionen i Nanologica tecknades till cirka 140 procent. Emissionen tillför Nanologica omkring 22,7 Mkr före emissionskostnader om cirka 3 Mkr. I nyemissionen emitterades totalt 1 259 305 aktier till teckningskursen 18,00 kronor, motsvarande en total emissionslikvid om cirka 22 667 490 kr före emissionskostnader. Av dessa aktier har 960 342 tecknats med stöd av teckningsrätter, vilket motsvarar 76,3 procent av nyemissionen. Därtill har 796 315 aktier tecknats utan stöd av teckningsrätter, vilket motsvarar 63,2 procent av nyemissionen. Sammantaget har cirka

Read more »

Kommuniké från extra bolagsstämma

Nanologica AB (publ) höll den 12 september 2016 extra bolagsstämma i Stockholm. Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare.   För ytterligare information, vänligen kontakta: Andreas Bhagwani, VD i Nanologica Tel: +46 70 316 17 02 eller e-post: andreas@nanologica.com Kort om Nanologica AB (publ) Nanologica arbetar med nanoteknik inom life science. Bolaget verkar inom två områden: drug delivery (läkemedelsadministrering) och kromatografi, en teknik som används för rening

Read more »

Nanologica och Teva ingår avtal om förstudie

Nanologica utför förstudie för Teva Pharmaceuticals i syfte att skräddarsy ett befintligt läkemedel. Nanologica har ingått ett avtal med Teva om att genomföra en förstudie. Enligt avtalet ska Nanologica skräddarsy en formulering för ett icke namngivet preparat, för att öka upptaget i patientens kropp. Projektet bygger på Nanologicas teknologi och spetskompetens när det gäller att använda nanoporös silika som bärare av läkemedel för oralt bruk. ”Nanologicas teknologi kan bidra till bättre läkemedelsformuleringar. Ett vanligt problem

Read more »