Corporate Governance

Corporate governance

General Meeting

The general meeting is the company’s highest decision-making body. The annual general meeting must by law be held within six months of the end of the financial year. The annual general meeting decides on issues such as adoption of the income statement and balance sheet, disposition of the company’s profit or loss, discharge from liability for the board and the CEO, election of board members and appointment of auditors.

Notice to attend general meetings
The notice to attend the annual general meeting or any extraordinary general meeting dealing with amendments to the articles of association will be issued not earlier than six and not later than four weeks prior to the meeting. The notice to attend any other general meeting will be issued not earlier than six and not later than three weeks prior to the meeting. The notice to attend will be made through advertisement in Post och Inrikes Tidningar and on the company’s website. It shall be advertised in Svenska Dagbladet that the notice to attend has been published.

Right to attend general meetings
Shareholders that are recorded in the shareholder register administered by Euroclear on behalf of Nanologica not later than five weekdays prior to the meeting, and that have notified the company of their participation no later than 16.00 on the day specified in the notice to attend the meeting, have the right to participate in, and vote at, the annual general meeting. The mentioned day must not be a Sunday, other public holiday, Saturday, Midsummer’s Eve, Christmas Eve or New Year’s Eve, and may not be earlier than the fifth workday before the general meeting. Shareholders may be represented by proxy and may be accompanied by a maximum of two assistants, however only if notification thereof has been made in accordance to the above timeline. A shareholder is entitled to vote using all shares held by the shareholder in the company.

Initiatives from shareholders
Shareholders that wish to put forward a matter for consideration by the general meeting must submit a written request to the board. Any such request must normally be received by the board not later than the 31st of January, the year of the meeting.

Latest minutes

Kommuniké från årsstämma den 28 maj 2020 Nanologica AB

 

Previous general meetings

Stämmokommuniké extrastämma 26 februari 2020 Nanologica AB

Kommuniké från årsstämma den 31 maj 2018 Nanologica AB
Stämmokommuniké extrastämma 11 april 2018 Nanologica AB

 

Nomination Committee

The task of the nomination committee is to present proposals prior to the annual general meeting for the election of the chairman of the board and directors, appointment of auditors, directors’ remuneration, proposals for rules for the appointment of a nomination committee for the next annual general meeting and, where appropriate, proposals for the choice of auditors and their fees.

The principles for appointing the nomination committee are adopted by the annual general meeting and state that the nomination committee shall consist of representatives of the three largest shareholders in Nanologica AB, based on shareholder data from Euroclear AB at the end of the third quarter. A shareholder not registered at Euroclear wishing to execute its right to be part of the nomination committee, shall notify the chairman of the board and be able to prove the ownership. The chairman of the board shall, as soon as possible after the end of October, invite the company’s three largest shareholders to each appoint a representative to be a member of the nomination committee. If one or more shareholders refrain from appointing a member of the nomination committee, an additional one or more of the subsequent largest shareholders by ownership shall be invited to appoint members of the nomination committee. The names of the representatives along with the names they represent shall be made public as soon as the nomination committee has been appointed, however no later than six months prior to the annual general meeting.

The term of office for the nomination committee lasts until a new nomination committee has been appointed. The chairman for the nomination committee shall be the representative representing the largest shareholder, unless else is agreed by the appointed representatives. In the case of a substantial change in ownership, the constitution of the nomination committee shall be changed to reflect this. There shall be no remuneration for representatives of the nomination committee.

Shareholders wishing to submit their comments or submit proposals to the nomination committee may do so by e-mail to valberedning@nanologica.com. The nomination committee’s proposal will be presented in the notice to the Annual General Meeting and on the company’s website.

The Annual General Meeting of Nanologica AB (publ) will take place on May 27, 2020 in Stockholm.

 

Board of directors

The board of directors shall be composed of at least three and at most nine full board members, and at most three board alternates.

The Board of Directors Nanologica AB

 

Management

Management team

 

Auditors

Nanologica’s auditors are appointed annually by the annual general meeting. Nominations are made by the nomination committee. The task of the auditor is, on behalf of the shareholders, to audit the company’s annual financial statements and consolidated financial statements, the management of the company by the board of directors and the chief executive officer, and the corporate governance report. The audit work and the audit report are presented to the annual general meeting.

At the annual general meeting of May 28 20290, BDO AB was appointed as the company’s auditor for the period until the 2021 annual general meeting. Niclas Nordström is the auditor in charge.

 

Articles of Association

BOLAGSORDNING för Nanologica AB (publ) Org nr 556664-5023

§1 FIRMA

Bolagets firma är Nanologica AB (publ).

§2 SÄTE

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun.

§3 VERKSAMHET

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva utveckling av nanomaterial.

§4 AKTIEKAPITAL

Aktiekapitalet skall vara lägst 6 000 000 kr och högst 24 000 000 kr.

§5 ANTAL AKTIER

Antalet aktier skall vara lägst 15 000 000 stycken och högst 60 000 000 stycken.

§6 STYRELSE

Styrelsen skall bestå av minst tre (3) och högst nio (9) ordinarie styrelseledamöter med högst tre (3) suppleanter.

§7 REVISORER

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsen och verkställande direktörens förvaltning utses en (1) till två (2) revisorer.

§8 KALLELSE

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska, utöver de förutsättningar för deltagande som framgår av aktiebolagslagen, också anmäla sitt deltagande på stämman till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

§9 ÄRENDEN PÅ ÅRSSTÄMMAN

På årsstämman skall följande ärenden behandlas.

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller flera justeringsmän
4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut angående
     a. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
     b. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
     c. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
8. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna.
9. Val av
     a. Styrelseledamöter och eventuella suppleanter
     b. Revisorer när så skall ske
10. Annat ärende som skall tas upp på årsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§10 RÄKENSKAPSÅR

Bolagets räkenskapsår skall vara 0101-1231.

§11 AVSTÄMNINGSBOLAG

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap., eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8, nämnda lag, skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

Antagen vid årsstämma den 28 maj 2020.