Stämmor

stämmor

Årsstämma 2021

Kallelse årsstämma 2021, Nanologica AB (publ)

Fullmaktsformulär årsstämma 2021, Nanologica AB (publ)

Styrelsens förslag Beslut om incitamentsprogram för vd, ledning och övriga anställda Nanologica AB

Länk för att poströsta på årsstämman 2021

 

Protokoll

Kommuniké från årsstämman den 27 maj 2021 Nanologica AB (publ)

Protokoll från årsstämma 2021 Nanologica AB

 

Om stämmor

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutsfattande organ. Årsstämman hålls enligt lag inom sex månader från räkenskapsårets slut. På årsstämman presenteras resultat- och balansräkningen och beslut fattas i frågor som disposition av bolagets resultat, val av och arvoden till styrelseledamöter och revisorer, riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare, ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören för det senaste året, hur valberedningen ska utses, samt andra ärenden som inkommer till årsstämman i enlighet med lag.

Kallelse till stämma
Kallelse till årsstämman eller till extra bolagsstämma som ska hantera ärenden gällande bolagsordningen ska ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor innan stämmodatumet. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska ske tidigast sex veckor och senast tre veckor innan stämmodatumet. Kallelse sker genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Annons om att kallelse har skett ska publiceras i Svenska Dagbladet.

Rätt att deltaga vid stämman
Aktieägare som är upptagen i aktieboken som erhålls av Euroclear Sweden AB fem (5) arbetsdagar före bolagsstämman, samt som har gjort en anmälan till bolaget i enlighet med kallelsen, har rätt att deltaga vid och rösta på stämman. Aktieägare kan deltaga personligen eller genom ombud. 

Initiativ från aktieägare
Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat av stämman måste skriftligen inkomma med ärendet till styrelsen. Sådana ärenden ska normalt vara styrelsen tillhanda senats 31 januari året som stämman ska hållas. 

 

Tidigare stämmor

Kommuniké från årsstämma den 28 maj 2020 Nanologica AB

Stämmokommuniké extrastämma 26 februari 2020 Nanologica AB

Kommuniké från årsstämma den 31 maj 2018 Nanologica AB
Stämmokommuniké extrastämma 11 april 2018 Nanologica AB