Visselblåsning

Visselblåsning

VISSELBLÅSNING

Integritet och efterlevnad av lagar och förordningar är högsta prioritet och hörnstenar i Nanologicas företagskultur.  Vi strävar efter att driva Nanologica AB på ett långsiktigt och hållbart sätt och är därför måna om att missförhållanden som allvarligt kan skada verksamheten eller våra medarbetare uppmärksammas och utreds så tidigt som möjligt. För att underlätta för dem som vill lämna information om missförhållanden som strider mot gällande lagstiftning har vi inrättat en visselblåsarlösning. Nanologicas visselblåsarsystem bygger på grundläggande principer som skydd av visselblåsaren och visselblåsarens rätt till anonymitet, samt oskuldspresumtion och rättvisa utredningar mot berörda personer.  Alla meddelanden tas emot och hanteras av en extern aktör.

Observera att endast personer med direkt anknytning till Nanologica AB:s verksamhet omfattas av skyddet i visselblåsarlagstiftningen (Lag 2021:890 om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden). Läs mer här.

 

INSTRUKTION

Rapportering via interna rapporteringskanaler

Rapportering sker skriftligen via webbplatsen wb.2secure.se eller muntligen per telefon 0771-77 99 77.  Du kan välja att vara anonym på båda dessa rapporteringskanaler. Om du vill rapportera via fysiskt möte kan det begäras genom att registrera en anmälan på webbplatsen wb.2secure.se. Det fysiska mötet hålls antingen med en representant från Nanologica AB eller hos Nanologica AB:s leverantör för visselblåsartjänster 2Secure efter överenskommelse.

När du registrerar en ny anmälan på wb.2secure.se måste du ange den företagsunika koden nan324 för att identifiera att det är för Nanologica AB anmälan görs. På webbplatsen ombeds du svara på ett antal frågor om vad anmälan avser. Du kan vara anonym och tilldelas ett unikt ärendenummer och lösenord som måste sparas för att aktivt kunna logga in på webbplatsen och följa meddelandet och kommunicera med handläggaren på 2Secure.

När en anmälan har registrerats behandlas den av erfarna handläggare på 2Secure, som kontaktar Nanologica AB:s primära kontaktperson baserat på en förutbestämd kontaktlista med flera namn. Om den primära kontaktpersonen är föremål för anmälan kommer en annan person på kontaktlistan att informeras. Det är alltid Nanologica AB som slutgiltigt bedömer anmälan och beslutar vilka åtgärder som ska vidtas. När du rapporterar till Nanologica AB:s interna rapporteringskanaler har du rätt till skydd enligt lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden.

 

Rapportering via externa rapporteringskanaler

Utöver att rapportera till Nanologica AB:s interna visselblåsarkanal kan du rapportera externt till en behörig myndighet inom ett visst ansvarsområde eller någon av EU:s institutioner, organ och byråer. Även när du rapporterar externt har du rätt till skydd enligt lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden. Följande myndigheter har utsetts till behöriga myndigheter och upprättat externa rapporteringskanaler: Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket, Ekobrottsmyndigheten, Fastighetsmäklarinspektionen, Finansinspektionen, Folkhälsomyndigheten, Havs- och vattenmyndigheten, Integritetsskyddsmyndigheten, Inspektionen för strategiska produkter, Inspektionen för vård och omsorg, Kemikalieinspektionen, Konsumentverket, Konkurrensverket, Livsmedelsverket, Läkemedelsverket, Länsstyrelserna, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Naturvårdsverket, Post- och telestyrelsen, Regeringskansliet, Revisorsinspektionen, Skatteverket, Skogsstyrelsen, Spelinspektionen, Statens energimyndighet, Statens jordbruksverk, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Strålsäkerhetsmyndigheten och Transportstyrelsen.

 

 

OM DET LAGSTADGADE MEDDELARSKYDDET

Visselblåsarlagstiftningen, lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, ger dig som visselblåsare ett skydd givet vissa förutsättningar. Utöver möjligheten att anmäla misstänkta missförhållanden enligt visselblåsarlagstiftningen finns det även en rätt till meddelar- och anskaffarfrihet enligt tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Det innebär att det är möjligt för en anställd (med vissa undantag) inom såväl privat som offentlig sektor att straffritt lämna annars sekretessbelagda uppgifter för publicering till massmedier som omfattas av tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen.

För anställda inom offentlig verksamhet eller annan verksamhet där meddelarskydd gäller enligt lagen (2017:151) om meddelarskydd i vissa enskilda verksamheter eller offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) finns det även ett utökat skydd. Det utökade skyddet avser efterforskningsförbud och repressalieförbud.

Efterforskningsförbudet innebär att en myndighet eller annat allmänt organ, som huvudregel, inte får efterforska vem som har lämnat ett meddelande för publicering.

Repressalieförbudet innebär att det allmänna inte får vidta åtgärder som medför negativa konsekvenser för en enskild med anledning av att han eller hon har utnyttjat sin yttrande- och meddelarfrihet.

Brott mot efterforsknings- och repressalieförbuden är straffbelagda med böter eller fängelse i högst ett år (3 kap. 4 § TF och 2 kap. 4 § YGL).