Regulatoriskt pressmeddelande

Läs mer:

Kategorier

Arkiv per år

RSS

Delårsrapport jan-sep 2018

FINANSIELL SAMMANFATTNING Nettoomsättningen uppgick till 1 869 TSEK (198), varav tredje kvartalet 1 065 TSEK (190) Rörelsens kostnader uppgick till -18 763 TSEK (-20 468), varav tredje kvartalet -6 335 TSEK (-6 153) Resultatet efter skatt uppgick till -16 311 TSEK (-18 309), varav tredje kvartalet -4 881 TSEK (-4 858) Resultat per aktie var -1,64 SEK (-3,97), varav tredje kvartalet -0,29 SEK (-1,05) Likvida medel uppgick på balansdagen till 22 813 TSEK (5 804)

Read more »

Nanologicas valberedning utsedd inför årsstämman 2019

I enlighet med beslut på årsstämman den 31 maj 2018 har styrelsens ordförande kontaktat bolagets tre röstmässigt största ägare eller ägargrupper som var och en har erbjudits att utse en representant att utgöra valberedning i Nanologica AB. De tre största aktieägarna eller ägargrupperna har utsett var sin representant så att valberedningen inför årsstämman 2019 nu består av följande tre ledamöter: Thomas Eldered (Flerie Invest AB via UBS Europe SE Luxembourg Branch) Angelique Angervall (Vega Bianca

Read more »

Exklusivitetsavtal för kinesiska marknaden

Nanologica AB (publ) har idag ingått ett femårigt distributionsavtal med Yunbo Technology (Beijing) Co. för den kinesiska marknaden. Avtalet ger Yunbo exklusivitet mot i förväg satta försäljningsvolymer, som ökar varje år. Yunbo har också i samband med avtalets undertecknande gjort en första beställning av produkter till ett värde av 2 MSEK för leverans mellan november och januari. Genom avtalet kommer Yunbo att marknadsföra och återförsälja Nanologicas kromatografiska produkter i Kina. Exklusiviteten är villkorad av prestation

Read more »

Delårsrapport jan-jun 2018

FINANSIELL SAMMANFATTNING Nettoomsättningen uppgick till 804 TSEK (9), varav andra kvartalet 386 TSEK (0) Rörelsens kostnader uppgick till -12 428 TSEK (-14 314), varav andra kvartalet -6 597 TSEK (-6 993) Resultatet efter skatt uppgick till -11 430 TSEK (-13 451), varav andra kvartalet -6 160 TSEK (-6 735) Resultat per aktie var -1,08 SEK (-2,91), varav andra kvartalet -0,58 SEK (-1,46) Likvida medel uppgick på balansdagen till 28 176 TSEK (12 457)   VÄSENTLIGA

Read more »

Flaggningsmeddelande

Nanologica AB informerar om två aktieägare som har ökat respektive minskat sitt aktieinnehav till över respektive under 10% Verkställande direktör Andreas Bhagwani har via bolaget Vega Bianca AB efter avslutad emission den 4 maj ökat sitt innehav i Nanologica AB med 1 262 523 aktier. Vega Bianca AB ägde sedan tidigare 420 841 aktier (9,1%) och efter emissionen uppgår innehavet till totalt 1 683 364 aktier, motsvarande 10,1% av aktiekapitalet. “Min tro på Nanologica är fortsatt väldigt

Read more »

Kommuniké från årsstämma den 31 maj 2018

Nanologica AB (publ) (”Nanologica eller Bolaget”) höll idag årsstämma i Stockholm. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som togs vid bolagsstämman. Fullständiga detaljer avseende besluten framgår av beslutsunderlagen till stämman, se bolagets webbplats www.nanologica.com.  A.          Årsredovisning och resultat Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningar enligt framlagda redovisningshandlingar och beslutade i enlighet med styrelsens förslag att den ansamlade förlusten om – 1 888 788 kr överförs i ny räkning. Någon utdelning lämnas

Read more »