Delårsrapport jan-jun 2016

PERIODEN

 • Nettoomsättningen uppgick till 44 (2 590) TSEK, varav andra kvartalet 44 (656) TSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till -12 149 (-5 145) TSEK, varav andra kvartalet -6 527
  (-3 613) TSEK
 • Resultat per aktie var -3,62 (-3,07) SEK, varav andra kvartalet -1,94 (-2,12) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -11 397 (-5 761) TSEK, varav andra kvartalet -5 974 (-4 448) TSEK
 • Likvida medel uppgick på balansdagen till 11 279 (2 014) TSEK
 • Bolaget inledde stor satsning på kromatografi
 • Bolaget bildar säljbolag i Indien
 • Peter von Ehrenheim och Paula Zeilon valdes in som nya ledamöter i styrelsen
 • Licens- och samarbetsavtal slöts med Alcyone Lifesciences avseende ALS-projekt
 • Bolaget beviljades ett tillväxtlån om 3,6 MSEK från Almi

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Styrelsen har beslutat om nyemission om ca 22,7 MSEK för att finansiera försäljningssatsning
 • Bolaget ingår forskningssamarbete med GSK och annat stort läkemedelsföretag inom Drug Delivery

VD-kommentar

STORSATSNING PÅ KROMATOGRAFI

Under andra kvartalet tog vi två strategiskt mycket viktiga beslut. Beslut som ställer nya krav på oss, men som framförallt öppnar nya möjligheter för Nanologica. Vi börjar sälja kolonner under eget varumärke och vi bildar ett joint venture i Indien tillsammans med vår återförsäljare MR Sanghavi. Beslutet att börja sälja kolonner ökar i ett slag vår potentiella marknad från ca 42 MUSD till uppemot 1 000 MUSD. Steget tar vi efter att ha sett vilken prestanda vårt packningsmedia har – och just packningsmedia med hög prestanda är nyckeln till en bra kolonn. Att göra Indien till vår tredje hemmamarknad var ett enkelt beslut när vi fick chansen att göra det tillsammans med MR Sanghavi som redan är en etablerad leverantör till läkemedelsföretag och laboratorier på denna jättemarknad.

MR Sanghavi och Nanologica bildar ett gemensamt försäljningsbolag under namnet Nanghavi. Nanghavi säljer inte bara Nanologicas produkter utan också andra kromatografiprodukter som kunderna efterfrågar. Från och med tredje kvartalet säljer vi eget och andras packnings­media, egna kolonner samt system och kolonner för flashanalys. Medarbetarna kommer från MR Sanghavi och konkurrenter. Den indiska läkemedelsmarknaden är betydande med såväl lokala som globala aktörer.

Steget in på kolonnmarknaden tog vi genom att låta partners packa kolonner med vår silika. Under andra kvartalet tog vi fram en produktserie med olika kolonner för analytisk kromagrafi som går under varumärket Kanak (guld på sanskrit). Vi sålde några redan under andra kvartalet och förväntar oss en begränsad försäljning även under innevarande kvartal. Kunderna vill först prova produkterna, utvärdera resultaten och därefter aktualiseras frågan om att byta eller komplettera med oss som ny leverantör. Hög prestanda och lång livslängd kombinerat med ett attraktivt pris gör att våra kolonner kan sänka kundernas totala kostnadsnivå. Nu testas kolonnerna hos ett flertal stora läkemedelsbolag och vi förväntar oss att försäljningen tar fart under 2017. Återkopplingen har hittills varit mycket positiv.

Den indiska kromatografi-order som vi tog i februari ska omsättas i försäljning och leveranser under fjärde kvartalet, vilket ställer tuffa krav på uppskalning av produktionen i Södertälje. Arbetet för att kunna göra detta har pågått intensivt under våren och jag hyser tillförsikt om att vi kommer att lyckas. Kravet på snabb uppskalning gör dock att vi behöver satsa ytterligare på utrustning, processer och personal.

Liksom under första kvartalet var intäkterna från Drug Delivery lägre än vanligt. Vi har skruvat om verksamheten mot att försöka addera mer värde i projekten. Detta arbete har nu börjat bära frukt med två nya affärer. Den första är ett samarbets­projekt med GSK (GlaxoSmithKline) för att ut­veckla en av deras teknikplattformar för tidiga utvecklingsprojekt. Den andra är ett samarbete med ett stort läkemedelsföretag där vi ännu inte kan offentliggöra några detaljer. Båda dessa projekt är bra exempel på affärer som vi vill göra fler av.

En annan typ av affär, som också ligger i linje med inriktningen mot att skapa större värden, är det  licens- och samarbetsavtal med Alcyone Lifesciences som slöts i maj. Här kombinerar vi vår NLAB SilicaTM-teknologi med deras plattformsteknologi för läkemedelsadministrering (drug delivery) för att tillsammans med ett biofarmabolag kunna utveckla och kommersia­lisera en behandling för vissa motoriska nervsjukdomar, inklusive ALS.

De offensiva satsningarna på Indien och på att börja sälja egna kolonner behöver inledningsvis finansieras. Storordern från i februari samt den svaga utvecklingen inom Drug Delivery under första halvåret ställer ytterligare krav på våra finanser. Styrelsen har därför beslutat att genomföra en nyemission på 22,7 MSEK, givet bolagsstämmans godkännande. Uppslutningen kring förslaget som presenteras idag är stort. Storägarna – Thomas Eldered, Mikael Lönn, LMK Forward och jag själv – samt styrelsen förbinder sig att teckna sina andelar i emissionen. Thomas Eldered, Mikael Lönn och LMK Ventures leder dessutom ett garanti­konsortium som täcker resterande delar av emissionen. Vi presenterar mer information kring förslaget i ett separat pressmeddelande och kallar till extra bolagsstämma den 12 september.

Andreas Bhagwani

Nanologica Delårsrapport jan-jun 2016

 

Share this: