Bolagsordning

bolagsordning

BOLAGSORDNING för Nanologica AB (publ) Org nr 556664-5023

§1 FIRMA

Bolagets firma är Nanologica AB (publ).

§2 SÄTE

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun.

§3 VERKSAMHET

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva utveckling av nanomaterial.

§4 AKTIEKAPITAL

Aktiekapitalet skall vara lägst 6 000 000 kr och högst 24 000 000 kr.

§5 ANTAL AKTIER

Antalet aktier skall vara lägst 15 000 000 stycken och högst 60 000 000 stycken.

§6 STYRELSE

Styrelsen skall bestå av minst tre (3) och högst nio (9) ordinarie styrelseledamöter med högst tre (3) suppleanter.

§7 REVISORER

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsen och verkställande direktörens förvaltning utses en (1) till två (2) revisorer.

§8 KALLELSE

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska, utöver de förutsättningar för deltagande som framgår av aktiebolagslagen, också anmäla sitt deltagande på stämman till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

§9 POSTRÖSTNING

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

§10 INSAMLING AV FULLMAKTER

Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

§11 ÄRENDEN PÅ ÅRSSTÄMMAN

På årsstämman skall följande ärenden behandlas.

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller flera justeringsmän
4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut angående
     a. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
     b. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
     c. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
8. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna.
9. Val av
     a. Styrelseledamöter och eventuella suppleanter
     b. Revisorer när så skall ske
10. Annat ärende som skall tas upp på årsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§12 RÄKENSKAPSÅR

Bolagets räkenskapsår skall vara 0101-1231.

§13 AVSTÄMNINGSBOLAG

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap., eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8, nämnda lag, skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

Antagen vid årsstämma den 4 maj 2023.

REGISTRERINGSBEVIS