Bokslutskommuniké jan-dec 2015

PERIODEN

 • Nettoomsättningen ökade till 3 263 (1 645) TSEK, varav fjärde kvartalet 672 (669) TSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till -14 291 (-14 724) TSEK, varav fjärde kvartalet -4 735
  (-6 959) TSEK
 • Resultatet per aktie var -5,71 (-10,05) SEK, varav fjärde kvartalet -1,80 (-4,23) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -14 169 (-13 034) TSEK, varav fjärde kvartalet -4 496 (-4 231) TSEK
 • Likvida medel uppgick till 18 951 (9 125) TSEK
 • Nyemission om 30,0 MSEK slutfördes
 • Första handelsdag för Nanologicas aktie på AktieTorget den 30 oktober

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Indisk order värd 10,4 MSEK inom kromatografi
 • Nina Lanner tillträdde som operativ chef

 

 VD-kommentar

NU GÅR VI IN I FÖRSÄLJNINGSFAS

Under fjärde kvartalet listade vi bolaget på AktieTorget och inhämtade i samband med detta 30 MSEK från nytillkomna och befintliga aktieägare.

År 2015 blev också året då vi började producera kommersiella produkter i mindre volymer på anläggningen i Södertälje. Vi har stegvis trimmat in utrustningen för att mot slutet av 2015 följa ett planlagt produktionsschema. Syftet med detta var dels att producera produkter till kunder för test, dels att testa reproducerbarhet, risker, flaskhalsar och annat som hör uppskalning till. Utöver färdiga produkter vann vi värdefulla lärdomar kring hur vi kan producera större volymer till effektiv kostnad och hur vi kan förbättra produkterna och processerna ytterligare.

Även inom Drug Delivery tog vi nya utvecklande steg under 2015. Vi gjorde våra två första större projekt tillsammans med kund där denna kund övervägde att använda vår teknik när de tog sitt projekt in i kliniska studier. Med ett av projekten valde de av skäl oberoende av vår teknik att gå vidare på annat sätt, medan vi inväntar besked för det andra projektet.

De nya projekt som vi för närvarande diskuterar med flera olika kunder rör sig om såväl nya originalläkemedel som generika. Det innebär att det tar olika lång tid innan det blir en färdig produkt, men i vår affärsmodell får vi ersättning från början. Däremot skiljer sig ersättningsnivåerna beroende på om affären avser utvärderingsstudier, kliniska studier eller om utvecklingsarbetet leder till en färdig produkt.

För 2016 är huvudfokus att bygga en bra affär inom kromatografi. Vi fortsätter att utveckla vår produktion för att kunna ta tillvara skalfördelar vid ökade volymer. Vi ser ett tydligt intresse för våra produkter, vilket ger oss självförtroende att fortsätta styra mot ett positivt kassaflöde.

Efter att vi har bearbetat den indiska marknaden för kromatografi under en längre tid fick vi under februari ett glädjande besked. Vår återförsäljare lade en order värd 10,4 MSEK. För mig är det ett viktigt kvitto på att vi är på rätt väg.

Vi befinner oss i en mycket spännande fas, då vi är mitt i steget mellan 0 och 1, för att låna ett uttryck från den digitala världen. Från utveckling till försäljning. Från forskning till produktion. I detta steg måste vi utmana varandra och vår omgivning – ett hårt arbete utanför bekvämlighetszonen och framför allt, utan omedelbart facit. Vi tror på det vi gör, men är i ett dynamiskt läge där vi har mycket att inhämta i reaktioner och dialog med omvärlden.

Jag är stolt över att vi på mindre än tre år gått från enskilda experiment till en ny produktionsanläggning för produkter med efterfrågan. Nu har vi inlett nästa steg, att etablera dessa produkter på världsmarknaden och göra dem till kommersiella framgångar. Min ambition är att detta arbete ska bedrivas i ett lika högt tempo och med lika hög kvalitet som tidigare.

Vi kommer löpande under 2016 berätta om hur verksamheten utvecklas genom kvartals-rapportering, pressmeddelanden och via vår hemsida. Det går också att följa oss på Twitter under @Nanologica, där vi berättar lite mer än vad som ryms i den formella rapporteringen. Vill ni se oss i verkligheten är ni alltid varmt välkomna att besöka oss i Södertälje.

Andreas Bhagwani

Nanologica Bokslutskommuniké jan-dec 2015

Share this: