Incitamentsprogram

Incitamentsprogram

Optionsprogram 2021/2024

I det av årsstämman 2021 beslutade optionsprogrammet 2021/2024 för ledningsgrupp och anställda har samtliga av de totalt 800 000 optionerna inom programmet tecknats.

Varje teckningsoption ger rätten att teckna 1 aktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande 45 SEK under perioden 1 april 2024 till 1 juli 2024. Baserat på befintligt antal aktier i bolaget blir utspädningen maximalt cirka 2,2 procent om samtliga optioner nyttjas.

För mer information om aktiebaserade incitamentsprogram, se not 26 i Nanologicas årsredovisning för 2022.