Incitamentsprogram

Incitamentsprogram

Optionsprogram 2021/2024

I det av årsstämman 2021 beslutade optionsprogrammet 2021/2024 för ledningsgrupp och anställda har samtliga av de totalt 800 000 optionerna inom programmet tecknats.

Varje teckningsoption ger rätten att teckna 1 aktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande 45 SEK under perioden 1 april 2024 till 1 juli 2024. Baserat på befintligt antal aktier i bolaget blir utspädningen maximalt cirka 2,2 procent om samtliga optioner nyttjas.

 

Optionsprogram 2023/2026

Vid årsstämman 2023 beslutades optionsprogram 2023/2026. Programmet innefattar totalt 245 000 optioner. Varje teckningsoption ska medföra en rätt att teckna en aktie i bolaget till en teckningskurs

motsvarande 30 SEK under perioden 1 augusti 2026 till 30 november 2026. Baserat på befintligt antal aktier blir utspädningseffekten maximalt 0,7 procent om samtliga optioner inom programmet nyttjas.

Programmet beräknas implementeras under tredje kvartalet 2023.

 

För mer information om aktiebaserade incitamentsprogram, se not 26 i Nanologicas årsredovisning för 2022.