Incitamentsprogram

Incitamentsprogram

Optionsprogram 2020/22

Optionsprogram 2020/22 för styrelsen, föreslaget av aktieägaren Flerie Invest AB, respektive optionsprogram 2020/22 för ledning och anställda, föreslaget av Nanologicas styrelse, beslutades av årsstämman 2020.

I optionsprogram 2020/22 för styrelsen har samtliga av de totalt 350 000 optionerna inom programmet tecknats och i optionsprogram 2020/22 för ledning och anställda har 569 949 av de totalt 698 577 optionerna tecknats.

I båda dessa optionsprogram ger varje teckningsoption rätten att teckna 1 aktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande 18 SEK under perioden 1 juli 2020 till 1 juli 2022. Baserat på befintligt antal aktier i bolaget blir utspädningen maximalt cirka 3,3 procent om samtliga optioner i dessa två program nyttjas.

 

Optionsprogram 2021/24

I det av årsstämman 2021 beslutade optionsprogrammet 2021/2024 för ledningsgrupp och anställda har samtliga av de totalt 800 000 optionerna inom programmet tecknats.

Varje teckningsoption ger rätten att teckna 1 aktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande 45 SEK under perioden 1 april 2024 till 1 juli 2024. Baserat på befintligt antal aktier i bolaget blir utspädningen maximalt cirka 2,8 procent om samtliga optioner nyttjas.

 

För mer information om aktiebaserade incitamentsprogram, se not 26 i Nanologicas årsredovisning för 2021.