Delårsrapport jan-mar 2016

PERIODEN

  • Nettoomsättningen uppgick till 0 (1 935) TSEK
  • Resultatet efter skatt uppgick till -5 622 (-1 532) TSEK
  • Resultat per aktie var -1,67 (-0,91) SEK
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -5 448 (-1 313) TSEK
  • Likvida medel uppgick på balansdagen till 13 739 (4 960) TSEK
  • Kromatografiorder värd 16,5 MSEK från Indien

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

  • Licens- och samarbetsavtal med Alcyone Lifesciences avseende ALS-projekt
  • Peter von Ehrenheim och Paula Zeilon föreslogs som nya ledamöter i Nanologicas styrelse
  • Bolaget beviljades ett tillväxtlån om 3,6 MSEK från Almi

 

VD-kommentar

FRAMGÅNGAR INOM BÅDA AFFÄRSOMRÅDENA

Den indiska kromatografi-order som bolaget fick i februari har givit mycket positiv energi till organisationen och har inneburit ett än mer helhjärtat fokus på leverans och ökning av produktiviteten i produktionen.

Nyrekryterade Nina Lanner har i sin roll som operativ chef snabbt axlat en viktig roll i bolaget. Med ett förflutet som produktions-linjechef på AstraZeneca har hon tillfört värdefull kompetens och en stimulerande atmosfär för oss alla.

Nanologica har under en tid bearbetat den indiska marknaden för kromatografi. Det arbetet belönades i februari när bolagets återförsäljare lade en order på motsvarande 16,5 MSEK. Ordern avser flera produkter med leverans från fjärde kvartalet 2016 till och med andra kvartalet 2017. Merparten är avsedd för kunder som har ett återkommande behov av denna typ av produkter. Vi har skapat fler kontakter och utvärderar idag nya möjligheter i Indien.

I maj beviljades Nanologica ett tillväxtlån för innovativa företag om 3,6 MSEK från Almi. Lånet ska användas till att snabbare öka kapaciteten i produktionen i Södertälje.

Vi har under en längre tid arbetat med att finna former för att ta ett egenutvecklat ALS-projekt inom Drug Delivery vidare för kommersialisering. Detta arbete intensi­fierades under första kvartalet, och resul­terade nyligen i ett licens- och samarbetsavtal med det amerikanska bolaget Alcyone Lifesciences. Affären innebär att Alcyone tar över ansvaret för att finansiera och vidareutveckla projektet som går under namnet Abela.

Vårt fokus på att få den här affären i hamn har medfört att bolagets utvärderingsstudier inom Drug Delivey har fått mindre uppmärksamhet vilket delvis förklarar uteblivna intäkter under första kvartalet.

Sammanfattningsvis har vi under perioden haft framgångar inom båda våra affärsområden. Vi gläds åt den milstolpe som kromatografiordern från Indien innebär samtidigt som vi är ett steg närmare  kommersialisering av ett utvecklingsprojekt, nu inom ALS-området.

Andreas Bhagwani

Nanologica Delårsrapport jan-mar 2016

Share this: