Bolagsstyrning

bolagsstyrning

BOLAGSSTYRNINGSMODELL

Nanologica AB, organisationsnummer 556664-5023, är ett svenskt aktiebolag som har varit noterat på Spotlight Stock Market sedan 30 oktober 2015 och som från 4 november 2020 är noterat på Spotlight Next. Huvudkontoret finns i Södertälje, Sverige.

Bolagsstyrning i Nanologica, som kan delas in i externa och interna styrdokument, är i överensstämmelse med svensk lag, regler och föreskrifter för Spotlight Stock Market och Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) samt interna regler och instruktioner.

 

Externa styrdokument

De externa styrdokumenten utgör ramarna för bolagsstyrning. Dessa inkluderar svenska aktiebolagslagen, årsredovisningslagen, Spotlight Stock Markets regelverk och Koden. Nanologica avviker från Koden genom att det inte fanns något revisionsutskott eller ersättningsutskott förrän i december 2020. Före december 2020 hade styrelsen det fulla ansvaret för beslut i revisionsfrågor och ersättningar. Inga andra avvikelser från Koden fanns under 2020. Bolaget var inte föremål för något beslut från Spotlight Stock Markets disciplinnämnd eller något uttalande från Aktiemarknadsnämnden under 2020.

 

Interna styrdokument

Interna styrdokument inkluderar bolagsordningen antagen av årsstämman, samt interna instruktioner och riktlinjer. Exempel på interna instruktioner och riktlinjer inkluderar styrelsens arbetsordning, formella arbetsplaner för utskotten och instruktioner till verkställande direktören. Dessutom har styrelsen för Nanologica antagit flera policyer och riktlinjer som styr bolagets verksamhet, samt instruktioner för finansiell rapportering.

Nanologica strävar efter att hålla en hög standard genom tydlighet och enkelhet i sitt ledningssystem och sina styrdokument. I bolagets styrningsmodell är aktieägarna i Nanologica de yttersta beslutsfattarna när det gäller koncernens styrning genom val av bolagets styrelse vid årsstämman. Styrelsen ansvarar i sin tur för att bolagsstyrning följer tillämplig lagstiftning samt andra externa och interna styrdokument.

Styrning, ledning och kontroll av Nanologica är uppdelad mellan aktieägarna genom årsstämman, styrelsen, verkställande direktören och revisorerna i enlighet med aktiebolagslagen och bolagsordningen. Ökad transparens ger god inblick i företagets verksamhet, vilket bidrar till effektiv styrning.