Bolagsstyrning

bolagsstyrning

BOLAGSSTYRNINGSMODELL

Nanologica AB, organisationsnummer 556664-5023, är ett svenskt aktiebolag som är noterat på Nasdaq Stockholm Main Market sedan 29 mars 2022. Huvudkontoret finns i Södertälje, Sverige.

Bolagsstyrning i Nanologica, som kan delas in i externa och interna styrdokument, är i överensstämmelse med svensk lag, regler och föreskrifter för Nasdaq Stockholm och Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) samt interna regler och instruktioner.

Externa styrdokument

De externa styrdokumenten utgör ramarna för bolagsstyrning. Dessa inkluderar svenska aktiebolagslagen, årsredovisningslagen, Nasdaq Stockholms regelverk och Koden. 

Avvikelser från Koden

Nanologica redovisar följande avvikelser från Koden:

Beslutsunderlaget för ett av bolagets pågående optionsprogram avviker i ett avseende från vad som enligt Kollegiet för svensk bolagsstyrnings regler om ersättningar till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram (’’Ersättningsreglerna’’) är att anse som god sed på aktiemarknaden. Intjänandeperioden för optionsprogram 2021/24 (i detta sammanhang perioden från förvärv av optionen till dess att en aktie får förvärvas med stöd av optionen) understiger Ersättningsreglernas huvudregel om tre år. Beslutsunderlaget innehåller inte någon särskild motivering till varför intjänandeperioden understiger tre år, vilket inte är förenligt med Ersättningsreglerna. I syfte att programmets utformning ändå ska vara kompatibelt med Ersättningsreglerna har Nanologica tillsett att samtliga optionsinnehavare i optionsprogrammet i samband med ingåendet av överlåtelsehandlingen åtagit sig gentemot bolaget att inte nyttja optionerna för aktieteckning förrän tidigast den 1 april 2024. Detta avtalsrättsliga åtagande innebär därmed att optionerna endast kan utnyttjas av optionsinnehavare i slutet av optionsprogrammets intjänandeperiod.

Inga andra avvikelser från Koden fanns under året.

Bolaget var under 2022 inte föremål för något beslut från Spotlight Stock Markets disciplinnämnd eller något uttalande från Aktiemarknadsnämnden under året.

 

Interna styrdokument

Interna styrdokument inkluderar bolagsordningen antagen av årsstämman, samt interna instruktioner och riktlinjer. Exempel på interna instruktioner och riktlinjer inkluderar styrelsens arbetsordning, formella arbetsplaner för utskotten och instruktioner till verkställande direktören. Vidare har bolaget också ett antal policydokument och manualer som innehåller interna regler, rekommendationer och principer, vilka ger bolaget och dess medarbetare vägledning inom ramen för bolagets verksamhet.

Nanologica strävar efter att hålla en hög standard genom tydlighet och enkelhet i sitt ledningssystem och sina styrdokument. I bolagets styrningsmodell är aktieägarna i Nanologica de yttersta besluts-fattarna när det gäller koncernens styrning genom val av bolagets styrelse vid årsstämman. Styrelsen ansvarar i sin tur för att bolagsstyrning följer tillämplig lagstiftning samt andra externa och interna styrdokument.

Styrning, ledning och kontroll av Nanologica är uppdelad mellan aktieägarna genom årsstämman, styrelsen, verkställande direktören och revisorerna i enlighet med aktiebolagslagen och bolagsordningen. Ökad transparens ger god inblick i företagets verksamhet, vilket bidrar till effektiv styrning.