Delårsrapport jan-sep 2016

PERIODEN

  • Nettoomsättningen uppgick till 484 (2 590) TSEK, varav tredje kvartalet 440 (0) TSEK
  • Resultatet efter skatt uppgick till -18 395 (-9 556) TSEK, varav tredje kvartalet -6 246
    (-4 411) TSEK
  • Resultat per aktie var -5,48 (-5,40) SEK, varav tredje kvartalet -1,86 (-2,45) SEK
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -17 060 (-9 520) TSEK, varav tredje kvartalet -5 731 (-3 717) TSEK
  • Likvida medel uppgick på balansdagen till 4 203 (183) TSEK
  • Forskningssamarbeten inom Drug Delivery inleddes med GSK och Teva
  • Styrelsen och efterföljande extra bolagsstämma beslutade om nyemission för att finansiera försäljningssatsning

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

  • Nyemissionen övertecknades och tillförde Nanologica omkring 19,7 MSEK efter transaktionskostnader

VD-kommentar

DE FÖRSTA KOLONNERNA ÄR LEVERERADE

Under tredje kvartalet har vi smugit igång och börjat leverera på den kromatografi-order som vi fick i början av året. Vi har levererat våra första kolonner till kund och det är lite före tidsplanen vilket gör oss extra stolta. Vi har fått positiv feedback från kunderna och kvaliteten på vår produkt har visat sig lika bra och i vissa fall även bättre än konkurrenternas.

Under perioden har vi också stärkt upp med både kompetens och energi genom att anställa affärs-utvecklaren Hanna-Maria Nordlander. Till-sammans reser vi nu i skytteltrafik till Indien där säljorganisationen och logistiken börjar komma på plats. Under vår senaste resa besökte vi några av Asiens största läkemedelsbolag i Hyderabad och i Bangalore. Vår ambition är att de i framtiden använder just våra kolonner för att öka sin produktivitet.

Under det tredje kvartalet inleddes två forsknings-samarbeten inom Drug Delivery med GSK och Teva. Dessa projekt genomförs nu och vi hoppas naturligtvis på att resultaten av projekten leder till att samarbetet utvecklas kommersiellt framöver.

Vid produktionsanläggningen i Södertälje är vi fokuserade på att förbereda oss för ett kommersiellt genombrott. Personer med bak­grund inom kvalitetssäkring och med erfarenhet av tillverkning har anställts och vi har uppnått en hög och jämn kvalitet i våra produkter. Målsättningen är att successivt öka produktions­volymerna.

Under tredje kvartalet säkrades finansieringen av vår försäljningssatsning. Flera större ägare för­band sig att teckna sin andel och tillsammans med garanterna och tillika aktie­ägarna LMK, Mikael Lönn, Thomas Eldered samt David Särnegård säkerställdes finansieringen på förhand.

Glädjande nog blev emissionen dessutom övertecknad med ca 40 procent. Vid bolags-stämman och den efterföljande roadshowen träffade jag både befintliga aktieägare och nya investerare hos vilka den offensiva satsningen på nya produkter och på Indien tagits emot väldigt positivt. Att vi dessutom ökar antalet aktieägare tolkar jag som att fler vill vara med på resan. Inspirerande för oss i ledningen!

Andreas Bhagwani

Nanologica Delårsrapport jan-sep 2016

 

Share this: