Styrelsens arbete

styrelsens arbete

Styrelsen är bolagets näst högsta beslutande organ efter årsstämman. Styrelsen har det övergripande ansvaret för bolagets organisation och förvaltningen av Nanologicas verksamhet, samt för att arbeta för att skapa långsiktiga värden för aktieägarna och andra intressenter. Styrelsen ansvarar tillsammans med bolagsledningen för den övergripande strategin samt bolagets finansiering och finansiella ställning och säkerställer att bolaget har en adekvat riskhantering och intern kontroll.

Styrelsen följer en skriftlig arbetsordning som ses över årligen och som beslutas vid det konstituerande styrelsemötet varje år. Arbetsordningen reglerar bland annat styrelsens arbetssätt och uppgifter, beslutsfattande inom bolaget, styrelsens mötesagenda, ordförandens uppgifter, samt ansvarsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören. Instruktioner för finansiell rapportering och instruktioner för verkställande direktören beslutas också i samband med det konstituerande styrelsemötet.

Styrelsen sammanträder i enlighet med ett årligt schema och efter en årlig cykel som styrelsen fastställt vid det konstituerande styrelsemötet i samband med årsstämman. Vid behov fattas extraordinära beslut genom extra styrelsemöten, såsom eventuella förvärv eller avyttringar, andra investeringsbeslut, finansieringsbeslut och beslut i struktur- eller organisationsfrågor.

Styrelsekommittéer

Nanologicas styrelse har två kommittéer, en revisionskommitté och en ersättningskommitté. Protokoll förs vid alla utskottssammanträden och protokollen rapporteras i samband med styrelsemöten. De viktigaste rollerna och uppgifterna presenteras nedan:

Revisionsutskott
Revisionsutskottet utses av styrelsen och består av Lena Torlegård (ordförande), Mattias Bengtsson och Thomas Eldered.

Revisionsutskottets främsta uppgift är att stödja styrelsen i dess arbete med att fullgöra sitt ansvar för finansiell rapportering, inklusive redovisning, intern kontroll, internrevisioner och riskhantering.

Revisionsutskottet har även regelbunden kontakt med bolagets revisor och håller sig informerad och aktiv i beslut som rör finansiella frågor, risker, delårsrapporter och årsredovisningar, samt intern kontroll. Revisionsutskottet ansvarar även för att granska och utvärdera revisorns arbete.

Revisionsutskottet bildades i december 2020 och det första mötet hölls i januari 2021.


Ersättningsutskott
 

Ersättningsutskottet utses av styrelsen och består av Gisela Sitbon (ordförande), Tomas Kramar och Anders Rabbe.

Ersättningsutskottets primära uppgift är att lämna förslag till styrelsen om ersättning till verkställande direktören, principer för ersättningar och andra anställningsvillkor för ledningsgruppen, samt uppföljning och utvärdering av rörlig ersättning och långsiktiga incitamentsprogram.

Ersättningskommittén bildades i december 2020 och det första mötet hölls i februari 2021.