Regulatoriskt pressmeddelande

Läs mer:

Kategorier

Arkiv per år

RSS

Nanologica upptar lån om 20 MSEK inom avtalad kreditfacilitet

Nanologica AB (publ) har upptagit ett lån om 20 MSEK ur den kreditfacilitet som i januari avtalades med Flerie Invest AB. Lånet upptas i syfte att överbrygga bolagets tillfälliga finansiella behov i väntan på förväntade kassaflöden från verksamheten inom preparativ kromatografi. Efter lånet har hela kreditfaciliteten nyttjats. Delar av likviden kommer att användas för att betala tillbaka ett lån från en privat finansiär om 10 MSEK som löper ut den 1 juli 2022 och som

Read more »

Kommuniké från årsstämma i Nanologica AB (publ)

Nanologica AB (publ) höll idag den 2 juni 2022 sin årsstämma för verksamhetsåret 2021, varvid följande beslut fattades.   Fastställande av resultat- och balansräkning, disponering av resultat Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för bolaget och för koncernen enligt framlagda redovisningshandlingar samt beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ansamlad förlust om -46 224 712 kronor överförs i ny räkning. Beslutet innebär således att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021. Ansvarsfrihet Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande

Read more »

Kallelse till årsstämma i Nanologica AB (publ)

Aktieägarna i Nanologica AB (publ), org.nr 556664-5023 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 2 juni 2022, klockan 12.00, i The Parks lokaler på Magnus Ladulåsgatan 1, Stockholm. Rätt att delta vid stämman Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska: dels vara registrerad i eget namn (inte förvaltarregistrerad) i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 24 maj 2022, dels anmäla sitt deltagande så att anmälan är Bolaget tillhanda senast måndagen den 30

Read more »

Handeln i Nanologicas aktier på Nasdaq Stockholm inleds idag

Nanologica AB (publ) meddelar att bolagets aktier idag upptas till handel på Nasdaq Stockholms huvudmarknad. “Nanologica står i begrepp att lansera en produkt i världsklass inom kromatografi som kan sänka kostnaderna för insulintillverkare, vilket kan möjliggöra behandling för fler diabetespatienter. Samtidigt utvecklar vi vår unika plattform för lokal leverans av läkemedel till lungan, med målet att ge patienter med svåra lungsjukdomar tillgång till nya eller förbättrade behandlingar. Med ett högkvalificerat team och storskalig produktion snart

Read more »

Nanologica offentliggör prospekt i samband med notering på Nasdaq Stockholm

Nanologica AB (publ) meddelade den 11 mars 2022 att Nasdaq Stockholms bolagskommitté godkänt att bolagets aktier upptas till handel på Nasdaq Stockholms huvudmarknad, villkorat av att sedvanliga villkor uppfylls. Det prospekt som upprättats i samband med noteringen har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns nu tillgängligt på Nanologicas webbplats, www.nanologica.com, samt kommer finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats, www.fi.se.  Länk till prospekt: https://nanologica.com/wp-content/uploads/2022/03/Prospekt-Nanologica-2022-03-21.pdf   Första dag för handel på Nasdaq Stockholm är tisdagen den

Read more »

Nanologica har godkänts för notering på Nasdaq Stockholm

Nanologica AB (publ) meddelar att Nasdaq Stockholms bolagskommitté har godkänt bolagets ansökan om att uppta bolagets aktier till handel på Nasdaq Stockholms huvudmarknad. Godkännandet är villkorat av att sedvanliga villkor uppfylls, däribland att ett prospekt godkänns och registreras av Finansinspektionen. Första dag för handel på Nasdaq Stockholms huvudmarknad är planerad till tisdagen den 29 mars 2022 och sista dagen för handel på Spotlight Stock Market är planerad till måndagen den 28 mars 2022. Aktien kommer

Read more »