Regulatoriskt pressmeddelande

Läs mer:

Kategorier

Arkiv per år

RSS

Kallelse till årsstämma i Nanologica AB (publ)

Aktieägarna i Nanologica AB (publ), org.nr 556664-5023 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 27 maj 2021. Mot bakgrund av risken för spridning av Covid-19 och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster har styrelsen beslutat att bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövar sin rösträtt endast genom poströstning. Någon fysisk sammankomst kommer således inte att hållas. Rätt att delta vid stämman Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska: dels vara registrerad i

Read more »

Nanologicas delårsrapport jan-mar 2021

PERIODEN I KORTHET FINANSIELL SAMMANFATTNING ·         Nettoomsättningen ökade med 54 procent till 5 622 TSEK (3 654) Rörelseresultatet uppgick till -6 768 TSEK (-6 032) Resultatet efter skatt uppgick till -7 845 TSEK (-6 705) Resultat per aktie var -0,28 SEK (-0.40) Likvida medel uppgick på balansdagen till 57 069 TSEK (1 273)   VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN ·         Testmaterial från uppskalning till volymproduktion av silika godkänns ·         Vetenskapliga rådgivare inom inhalation anlitas ·         Ramavtal med läkemedelsbolaget

Read more »

Nanologica ändrar datum för publicering av årsredovisning 2020

Nanologica AB (publ) har ändrat datum för publicering av bolagets årsredovisning 2020 från den 23 april till den 5 maj.    Finansiell kalender 2021 Delårsrapport januari-mars 2021                             23 april, 2021 Årsredovisning 2020                                                       5 maj, 2021 Delårsrapport januari-juni 2021                       

Read more »

Nanologicas valberedning föreslår nyval av Thomas Eldered som styrelseledamot i Nanologica AB

Thomas Eldered, som nyligen lämnade sin post som vd för Recipharm och som är Nanologicas största aktieägare, föreslås av valberedningen i Nanologica att väljas in som ledamot i styrelsen vid årsstämman den 27 maj. Thomas Eldered är civilingenjör i industriell ekonomi från Linköpings tekniska högskola och är medgrundare av Recipharm AB, där han också var verksam som vd mellan 2008–2021. Före det var Thomas Vice President för Recip AB 1995–2007. Valberedningen föreslår i övrigt omval

Read more »

Nanologica ändrar datum för publicering av delårsrapporter för första och andra kvartalet

Nanologica AB (publ) har ändrat datum för publicering av bolagets delårsrapport för första kvartalet 2021 från den 7 maj till den 23 april.   Utöver detta har bolaget ändrat datum för publicering av delårsrapport för andra kvartalet 2021 från den 27 augusti till den 9 juli.   Finansiell kalender 2021 Delårsrapport januari-mars 2021                            23 april, 2021 Årsredovisning 2020         

Read more »