Nanologicas delårsrapport jan – sep 2022

Nanologicas delårsrapport jan – sep 2022

Revisorns granskningsrapport Q3 2022

Rapportpresentation Q3 2022

 

FINANSIELL SAMMANFATTNING

 • Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 401 TSEK (2 119) och för niomånadersperioden till 881 TSEK (12 238)
 • Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -9 610 TSEK (-11 718) och för niomånadersperioden till -37 599 TSEK (-26 581)
 • Resultatet efter skatt för kvartalet uppgick till -10 988 TSEK (-12 546) och för niomånadersperioden till -40 376 TSEK (-29 607)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning var -0,39 SEK (-0,45) för kvartalet och för niomånadersperioden -1,43 SEK (-1,06)
 • Likvida medel uppgick per den 30 september 2022 till 8 640 TSEK (28 624). Efter kvartalets utgång tillfördes bolaget ytterligare 79 704 TSEK i en då slutförd företrädesemission.

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET

 • Nanologica får flera ordrar på NLAB Saga®, varav en från en av världens största insulintillverkare för utvärdering av materialet i full produktionsskala
 • Första storskaliga batchen NLAB Saga® färdigproducerad
 • Ledningsgruppen utökas med Katarina Alenäs, SVP Chromatography, som ett led i bolagets satsning på preparativ kromatografi

VÄSENTLIGA HÄNDELSER JANUARI-SEPTEMBER

 • Nanologicas aktier upptas till handel på Nasdaq Stockholms huvudlista den 29 mars 2022
 • NLAB Saga®, bolagets silika för preparativ kromatografi, lanseras på marknaden

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Nanologica slutför en företrädesemission om totalt 79,8 MSEK, varav transaktionskostnader om cirka 3 MSEK

 

VÄLPOSITIONERADE INFÖR NÄSTA FAS

Vårt fokus under det tredje kvartalet har i huvudsak lagts på produktion och finansiering. Vi tillverkar nu produkter storskaligt i vår produktionslina, samtidigt som vi har säkrat finansiering för att intensifiera vår satsning inom preparativ kromatografi och leverera på den orderbok vi nu börjar fylla på.

Under det tredje kvartalet har vi tagit flera ordrar för utvärdering av NLAB Saga®, vår silika för preparativ kromatografi. Däribland en order för utvärdering i produktionsskala från en av världens största insulintillverkare. Om produkterna motsvarar kundens förväntningar räknar vi med att få förhandla om leveranser över lång tid, med början inom ett år. Det skulle sätta Nanologica i en mycket intressant position.

Vi har även tagit en första order inom det avtal som 2019 tecknades med vår partner i Kina, Yunbo Technologies, liksom en order från en kund på den amerikanska marknaden. Dessa ordrar bekräftar det vi har upplevt när vi varit ute och lanserat produkten; det finns en stor efterfrågan på vår produktkvalitet och ett behov av ytterligare en leverantör av högkvalitativ silika för rening av peptidläkemedel såsom insulin. Att vi fått flera ordrar redan innan vi bevisat vår leveranskapacitet indikerar god efterfrågan på marknaden nu och under överskådlig framtid.

Vår produktionslina har börjat att leverera produkter vilket gör att den tekniska produktionsrisken minskat, men som vid all uppskalning tar det tid att nå ett stabilt produktionsflöde. Då kvalitet på produkter såväl som processer är vår ledstjärna kommer ytterligare ett fåtal batcher att tillverkas innan vi startar leverans ut till kund. Vi kommer också att starta optimering av de olika processtegen för att effektivisera produktionen, öka utbytet, korta ledtider och sänka produktionskostnaden. Detta arbete kommer att löpa parallellt med att vi matchar produktion av specifik produkttyp mot kundernas efterfrågan. I slutet av året, eller i början av nästa år, planerar vi att leverera produkter till våra kunder enligt de ordrar vi tagit.

Trots det bistra klimatet på finansmarknaden kunde vi i början av november slutföra en lyckad och kostnadseffektiv företrädesemission där vi tog in 79,8 MSEK. Flertalet av våra större ägare visar fortsatt stark tro på och stort stöd för bolaget, däribland inte minst vår huvudägare Flerie Invest AB som valde att både teckna sin pro-rata-andel samt garantera emissionen, trots att teckningskursen sattes utan rabatt. Emissionslikviden gör att vi kan intensifiera våra satsningar inom preparativ kromatografi genom att investera för att öka kapaciteten och produktionstakten, liksom förstärka våra resurser inom försäljning, marknadsföring och applikationsstöd. Vi bedömer att detta markant kommer att öka våra möjligheter att snabbare och mer kraftfullt ta oss in på marknaden för preparativ kromatografi.

Läget i omvärlden är instabilt och det råder stor osäkerhet inte bara på finansmarknaden. För Nanologicas del påverkas vi av längre leveranstider på specifika komponenter, liksom ökade priser på exempelvis energi, råvaror och frakter. Detta är dock inget som slår hårdare mot oss än mot våra konkurrenter, vilket gör att det inte är någon konkurrensnackdel. Då behovet av diabetesläkemedel och andra peptidläkemedel fortsätter att öka oavhängigt av dessa omvärldsfaktorer, ligger det underliggande behovet av vår produkt fast.

Med en växande pipeline av kunder och en stärkt finansiell ställning bedömer jag att bolaget är väl positionerat att ta sig an nästa fas. Vi går en intressant tid tillmötes!

 

Södertälje i november

/Andreas Bhagwani, vd

Share this: