Nanologicas bokslutskommuniké 2022

FINANSIELL SAMMANFATTNING

  • Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 674 TSEK (676) och för helåret till 1 555 TSEK (12 914)
  • Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -13 251 TSEK (-14 108) och för helåret till -50 850 TSEK (-40 689)
  • Resultatet efter skatt för kvartalet uppgick till -14 855 TSEK (-15 222) och för helåret till -55 231 TSEK (-44 829)
  • Resultat per aktie före och efter utspädning var -0,42 SEK (-0,54) för kvartalet och för helåret -1,84 SEK (-1,60)
  • Likvida medel uppgick per den 31 december 2022 till 70 322 TSEK (10 987)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET

  • Nanologica slutför en företrädesemission om totalt 79,8 MSEK, varav transaktionskostnader cirka 3 MSEK
  • Nanologica tar order på silika för preparativ kromatografi från amerikansk kund till ett värde om cirka 230 TSEK

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ÅRETS UTGÅNG

  • Inga väsentliga händelser har inträffat efter årets utgång.

 

FOKUS PÅ PRODUKTION

Ett fortsatt fokus på produktion har präglat såväl fjärde kvartalet som inledningen av det nya året. Samtidigt stärktes vår bild av att marknaden har behov av ytterligare leverantörer av högkvalitativ silika för preparativ kromatografi.

Under det fjärde kvartalet har vårt huvudsakliga fokus fortsatt att vara produktion. Vi tillverkar silika storskaligt och som vi tidigare beskrivit är vi nöjda med vår produkt men vi har mycket att förbättra i vår process. I de sista stegen i processen har vi parallella flöden, varav ett har visat vissa avvikelser. Silikan vi producerar är godkänd kromatografiskt, men eftersom vi vill vara helt säkra på att silikan håller högsta kvalitet över tid kommer vi att verifiera materialet ytterligare innan vi levererar de större ordrar vi tagit. De större leveranserna dröjer därför ytterligare något. Det är beklagligt att dessa leveranser försenas men i det här läget bedömer vi att det är bättre för våra framtida affärer att vi är helt nöjda med den produkt vi levererar till kunder som investerar i att utvärdera produkten i full skala. Vi vill skapa bästa möjliga förutsättningar för att produkten i dessa utvärderingar ska uppvisa alla egenskaper för den högkvalitativa produkt vi tagit fram.

Under fjärde kvartalet tog vi ännu en order för utvärdering av vår silika, från en kund på den nordamerikanska marknaden. Vi känner oss styrkta av att order fortsätter att komma in innan vi ens gjort våra första större leveranser. Det visar tydligt på intresset för vår produkt, tilltron till vår produktionsförmåga och behovet av ytterligare leverantörer av silikamedia för preparativ kromatografi.

Den senaste tiden har flera GLP-1-analoger lanserats, dels för behandling av diabetes, dels för behandling av fetma. Vid tillverkning av dessa molekyler, i likhet med vid insulintillverkning, förlitar sig läkemedelstillverkare på preparativ kromatografi för rening. Att GLP-1-analoger såsom semaglutid godkänts för behandling av fetma öppnar upp ett nytt stort marknadssegment för oss som vi tidigare inte haft med i våra kalkyler. Vi bedömer att detta kommer att leda till en kraftig ökning av marknaden för preparativ silika – en marknad som redan idag dras med kapacitetsproblem – och framför allt en ökad efterfrågan på den typ av högkvalitativ silika som Nanologica tillverkar.

Jag känner frustration över att det tagit lång tid för oss att nå fram till de första leveranserna av silika i större volymer. Vi har på senare tid tvingats säga nej till större kortsiktiga affärer. Ingen av oss på Nanologica är nöjda med detta men jag är övertygad om att vi kommer att kunna hantera även de återstående utmaningarna och att preparativ kromatografi kommer att generera betydande lönsamhet för Nanologica i många år framöver.

 

Södertälje i februari

/Andreas Bhagwani, vd

 

Nanologicas bokslutskommuniké 2022

Share this: