Nanologica genomför en företrädesemission om 94 MSEK för att intensifiera bolagets satsningar inom kromatografi

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, HONG KONG, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Styrelsen för Nanologica AB (publ) (”Nanologica” eller Bolaget”) beslutade idag, den 23 augusti 2022, att genomföra en företrädesemission om ca 94 MSEK under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen är garanterad upp till 85 procent. Emissionslikviden avses användas till att finansiera intensifierade satsningar och investeringar inom preparativ kromatografi. Teckningskursen i Företrädesemissionen är 10 SEK per aktie, vilket motsvarar av styrelsen bedömt marknadsvärde. Bolaget har erhållit teckningsåtaganden uppgående till cirka 44,7 MSEK från ett urval av Bolagets större befintliga aktieägare, däribland Flerie Invest AB, VD Andreas Bhagwani (genom Vega Bianca AB), Konstakademiens stiftelser, CFO Eva Osterman, liksom samtliga styrelseledamöter som innehar aktier. Sammantaget uppgår teckningsåtaganden från befintliga ägare till ca 47,6 procent av Företrädesemissionen. Därutöver har Bolagets huvudägare Flerie Invest AB åtagit sig att garantera upp till 85 procent av Företrädesemissionen, motsvarande ca 79,8 MSEK. Styrelsens beslut, inklusive tecknings- och garantiåtagandet från Flerie Invest AB, är villkorat av godkännande vid en extra bolagsstämma som planeras att hållas den 15 september 2022.

Sammanfattning

  • En (1) befintlig aktie berättigar till en (1) teckningsrätt och tre (3) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie.
  • Teckningskursen är fastställd till 10 SEK, vilket motsvarar av styrelsen bedömt marknadsvärde.
  • Företrädesemissionen omfattar högst 9 388  608 nya aktier. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Nanologica cirka 94 MSEK före transaktionskostnader.
  • Förutsatt att Företrädesemissonen godkänns av en extra bolagsstämman den 15 september 2022 kommer avstämningsdagen för Företrädesemissionen att vara den 19 september 2022 och teckningsperioden kommer att löpa från och med den 21 september 2022 till och med den 5 oktober 2022.
  • Kallelse till extra bolagsstämma kommer att offentliggöras separat.
  • Bolaget avser använda nettolikviden för att finansiera intensifierade satsningar inom preparativ kromatografi.
  • Företrädesemissionen omfattas till ca 47,6 procent av teckningsförbindelser och är garanterad upp till 85 procent.

 

Bakgrund och motiv

Under 2022 har Nanologica tagit viktiga steg framåt inom affärsområdet kromatografi. Produktionen av Bolagets kommersiella silika avsedd för preparativ kromatografi, NLAB Saga®, har skalats upp till tonskala i den cGMP-klassificerade produktionsanläggning som används. Lansering av NLAB Saga® pågår på samtliga världsmarknader – Indien, USA, Europa och Kina – och en order på NLAB Saga® för utvärdering i full produktionsskala har erhållits från en av världens största insulintillverkare.

Parallellt med att produktionen fortsätter har arbetet med att öka effektiviteten i de olika processtegen startat i syfte att öka produktionskapacitet och produktionstakt, liksom reducera kostnaderna i tillverkningsprocessen. Kunder efterfrågar även flera olika typer av Bolagets produkt, vilket gör att Bolaget avser investera i parallella produktionsströmmar för att kunna tillgodose marknadens behov.

Intresset för Bolagets produkter, i kombination med gynnsamma marknadsfaktorer på insulin- och peptidmarknaden, gör att Bolaget bedömer att en ökning av kapaciteten och produktionstakten, liksom en förstärkning av Bolagets resurser inom försäljning, marknadsföring och applikationsstöd, ökar möjligheterna att snabbare och mer kraftfullt ta sig in på marknaden.

Syftet med Företrädesemissionen är att finansiera intensifierade satsningar och investeringar inom affärsområdet preparativ kromatografi för att stärka Bolagets konkurrenskraft och nyttja de gynnsamma marknadsförutsättningarna. Emissionslikviden avses i huvudsak att användas för (i) investeringar i produktionsutrustning för att öka effektiviteten och kapaciteten i Bolagets silikaproduktion, (ii) satsningar på försäljning, marknadsföring och applikationsstöd inom preparativ kromatografi och (iii) att stärka Bolagets finansiella position, vilket Bolaget bedömer kunna ha en positiv effekt i dialoger och förhandlingar med kunder.

Nettolikviden kommer, vid full teckning i Företrädesemissionen, att uppgå till ca 94 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna uppgår till omkring 3,5 MSEK, varav garantiersättningen utgör ca 1,4 MSEK. Kostnaderna kan komma att bli något högre eftersom Bolagets finansiella rådgivare Zonda, utöver en grundersättning, också potentiellt kan erhålla en rörlig ersättning enligt Bolagets avtal med Zonda.

Villkor för Företrädesemissionen
För varje aktie i Bolaget som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie till teckningskursen 10 SEK per aktie, vilket motsvarar av styrelsen bedömt marknadsvärde. Stängningskursen för Bolagets aktie på Nasdaq

Stockholm den 22 augusti 2022 var 10,05 SEK. Avstämningsdag för rätt att erhålla teckningsrätter är den 19 september 2022. Teckningstiden löper från och med den 21 september 2022 till och med den 5 oktober 2022. Under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas kommer aktiekapitalet att öka med högst 3 849 590,161381 SEK genom nyemission av högst 9 388 608 nya aktier. Vid full teckning tillförs Bolaget 94 SEK före emissionskostnader.

Styrelsens beslut om Företrädesemissionen är villkorat av godkännande vid en extra bolagsstämma som planeras hållas den 15 september 2022. Kallelse till extra bolagsstämma sker genom separat pressmeddelande. Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det prospekt som offentliggörs senast dagen innan teckningsperioden inleds.

Tecknings- och garantiåtaganden
I samband med Företrädesemissionen har ett antal befintliga aktieägare, däribland Flerie Invest AB (”Flerie Invest”) som innehar ca 31,9 procent av aktierna i Bolaget, VD Andreas Bhagwani (Vega Bianca AB), CFO Eva Osterman, Konstakademiens stiftelser, liksom samtliga styrelseledamöter som innehar aktier, åtagit sig att teckna aktier i Företrädesemissionen, samt att rösta för godkännande av styrelsens beslut om Företrädesemissionen vid stämman. Sammantaget uppgår lämnade teckningsåtaganden till ca 44,7 MSEK, vilket motsvarar ca 47,6 procent av Företrädesemission. Ingen ersättning utgår för teckningsåtagandena.

Vidare har Flerie Invest åtagit sig att garantera Företrädesemissionen upp till en teckningsgrad om 85 procent, motsvarande ca 79,8 MSEK. För garantiåtagandet utgår en ersättning om 4,0 procent av det garanterade beloppet (dvs. av 35,1 MSEK). För ingångna teckningsåtaganden utgår ingen ersättning. Tecknings- och garantiåtagandet med Flerie Invest är villkorat av godkännande vid den extra bolagsstämma som planeras hållas den 15 september 2022, eftersom det är att betrakta som en väsentlig närståendetransaktion. Ytterligare information om tecknings- och garantiåtaganden återfinns i det prospekt som kommer att offentliggöras i samband med Företrädesemissionen.

Dispens från budplikt
I samband med företrädesemissionen 2020 passerade Flerie Invest en ägarandel på 30 procent efter att ha erhållit dispens från budplikt. Flerie Invest innehar per dagen för denna kallelse cirka 31,9 procent av aktierna i Bolaget och enligt villkoren för den tidigare dispensen uppkommer budplikt vid förvärv av ytterligare aktier om inte ny dispens erhålls.

Flerie Invest har ingått tecknings- och garantiåtagande i samband med Företrädesemissionen. Aktiemarknadsnämnden har beviljat Flerie Invest dispens från budplikt såvitt avser teckning av aktier som sker i enlighet med nämnda tecknings- och garantiåtagande. Dispensen är villkorad av att aktieägarna inför bolagsstämman informeras om hur stor kapital- respektive röstandel som Flerie Invest kan få till följd av sitt garantiåtagande, samt att emissionsbeslutet godkänns av bolagsstämman med minst två tredjedelar av såväl avgivna röster som företrädda aktier vid stämman, med bortseende från de aktier som innehas och på stämman företräds av Flerie Invest.

Om Flerie Invest infriar sitt teckningsåtagande och hela garantiåtagandet tas i anspråk kan Flerie Invests ägarandel efter Företrädesemissionen komma att uppgå till högst 42,9 procent av aktierna och rösterna i Bolaget.

 

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen
15 sep 2022                         Extra bolagsstämma

15 sep 2022                          Sista handelsdag i aktien med rätt att erhålla teckningsrätter

16 sep 2022                          Första handelsdag i aktien utan rätt att erhålla teckningsrätter

19 sep 2022                          Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen

20 sep 2022                         Beräknat offentliggörande av prospektet

21 sep – 30 sep 2022         Handel med teckningsrätter på Nasdaq

21 sep – 5 okt 2022            Teckningsperiod

10 okt 2022                          Beräknat offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

 

Förändring av aktiekapital och antal aktier samt utspädning
Genom Företrädesemissionen kommer aktiekapitalet, vid full teckning, att öka från ca 11 548 771 SEK till ca 15 398 361 SEK och antalet aktier kommer att öka från 28 165 826 aktier till 37 554 434 aktier. För befintliga aktieägare som inte deltar i företrädesemissionen innebär detta, vid full teckning, en utspädning om 25 procent av aktier och röster (varvid hänsyn inte har tagits till utestående optionsprogram i Bolaget).

Rådgivare
Zonda Partners och Advokatfirman Lindahl agerar finansiell respektive legal rådgivare till Nanologica i samband med Företrädesemissionen. Aktieinvest agerar emissionsinstitut.

Investerarträffar
I samband med Företrädesemissionen inbjuds aktieägare och intressenter till en presentation och frågestund med VD Andreas Bhagwani och CFO Eva Osterman tisdagen den 30 augusti 2022, kl 15.00. Mötet hålls via Teams och deltagande anmäls till ir@nanologica.com senast den 29 augusti 2022 kl 09.00.

Övrig information
Bolagets delårsrapport för januari – september senareläggs i och med detta till den 10 november 2022.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johanna Johansson, Director IR, Communications and Marketing
Tel: +46 72 211 21 90 eller e-post: ir@nanologica.com

 

Denna information är sådan information som Nanologica AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 augusti, 2022 kl 07.50.

 

Om Nanologica AB (publ)
Nanologica tillverkar, utvecklar och säljer nanoporösa silikapartiklar för tillämpningar inom life science. Nanologica är världsledande när det gäller att kontrollera form, storlek, porositet och ytegenskaper hos silikapartiklar, vilket skapar möjligheter för att ta fram unika produkter. Genom de två affärsområdena, kromatografi och drug development, strävar bolaget efter att öka tillgänglighet till innovativa behandlingar och kostnadseffektiva läkemedel inom sjukvården, till gagn för patienter runt om i världen. Inom kromatografi strävar bolaget efter att göra insulin och andra peptidläkemedel tillgängliga för fler behövande patienter genom att sänka kostnaden för tillverkningen. Inom drug development tillhandahåller Nanologica en unik drug delivery-plattform för lokal leverans av läkemedel till lunga i syfte att tillhandahålla nya behandlingsmöjligheter för patienter med lungsjukdomar. Nanologica har huvudkontor i Södertälje och Nanologicas aktie (NICA) är listad för handel på Nasdaq Stockholm Main Market sedan 29 mars, 2022. För ytterligare information, vänligen besök www.nanologica.com.

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller en inbjudan avseende ett erbjudande att förvärva eller teckna värdepapper som emitterats av Bolaget i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara olaglig. I en medlemsstat inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (“EES“) får värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande endast erbjudas i enlighet med tillämpliga undantag i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 (“Prospektförordningen”).

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (“Securities Act“), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Japan, Kanada, Hongkong, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Ett prospekt avseende Företrädesemissionen som beskrivs i detta pressmeddelande kommer att offentliggöras av Bolaget omkring den 20 september 2022. Prospektet kommer att godkännas och registreras av Finansinspektionen som är behörig myndighet enligt Prospektförordningen samt offentliggöras av Bolaget och hållas tillgängligt på Bolagets hemsida www.nanologica.com efter att sådant godkännande erhållits. Finansinspektionens kommande godkännande av prospektet ska inte uppfattas som något slags stöd för Bolaget eller för kvaliteten på de värdepapper som avses i prospektet. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Eventuellt  investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet att delta i Företrädesemissionen, enbart fattas baserat på informationen i prospektet. Därmed rekommenderas en investerare att läsa hela prospektet. Detta pressmeddelande utgör marknadsföring i enlighet med artikel 2 k i Prospektförordningen. Nanologica har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon annan medlemsstat i EES utöver Sverige. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i aktier. Ett investeringsbeslut att förvärva eller teckna aktier i Företrädesemissionen får endast fattas baserat på offentligt tillgänglig information.

I den utsträckning detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden representerar sådana uttalanden inte fakta och kännetecknas av ord som “ska”, “förväntas”, “tror”, “uppskattar”, “avser”, “ämnar”, “antar” och liknande uttryck. Sådana uttalanden uttrycker Nanologicas avsikter, åsikter eller nuvarande förväntningar eller antaganden. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på nuvarande planer, uppskattningar och prognoser som Nanologica har gjort efter bästa förmåga men som Nanologica inte påstår kommer vara korrekta i framtiden. Framåtriktade uttalanden är förenade med risker och osäkerheter som är svåra att förutse och generellt inte kan påverkas av Nanologica. Det bör hållas i åtanke att faktiska händelser eller utfall kan skilja sig väsentligt från vad som omfattas av, eller ges uttryck för, i sådana framåtriktade uttalanden.

 

Nanologica genomför en företrädesemission om 94 MSEK för att intensifiera bolagets satsning inom kromatografi

Share this: