Nanologica bokslutskommuniké 2017

PERIODEN

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 600 TSEK (2 000), varav fjärde kvartalet 2 401 TSEK (1 516)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -19 505 (-22 460) TSEK, varav fjärde kvartalet –1 196 TSEK
  (-4 381)
 • Resultat per aktie var -4,22 SEK (-6,18), varav fjärde kvartalet -0,26 SEK (-0,99)
 • Likvida medel uppgick på balansdagen till 7 036 TSEK (16 807)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

 • Samarbetsavtal har ingåtts med ett globalt kemiföretag för ett utvecklingsprojekt inom området växtskydd, vilket löper under ett år
 • Nanologicas indiska Joint Venture bolag registrerades i början av november med namnet Nanghavi Chromatography Solutions Pvt Ltd
 • Leveranserna av kromatografiprodukter till Indien har återupptagits under fjärde kvartalet
 • Den 1 november utbetalades den andra delen om 8 MSEK av lånefinansieringens totalt 16 MSEK

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Förberedelser pågår för ny affärsgren, rening av insulin. Preliminära kalkyler visar att god lönsamhet kan uppnås relativt snabbt.

 

BRA AVSLUT PÅ ÅRET!

Framåt på flera fronter inom Drug Delivery
Intäkterna inom Drug Delivery kom från projektet inom växtskydd där vi under fjärde kvartalet nådde viktiga milstolpar. Framstegen medför att projektet fortsätter åtminstone under första kvartalet, men sannolikt också under resten av 2018 med ytterligare intäkter. Arbetet har medfört att vi dessutom utvecklat vår plattform på sätt som är intressant även för läkemedel. De två molekyler vi formulerar i projektet finns i varianter som också används som läkemedel. Vi ser över hur vår nyvunna kunskap kan användas.

Vi fortsatte också att arbeta med egna läkemedelsprojekt. Under november zoomade vi in på två projekt som vi beslutade att driva vidare, ett helt eget och ett tillsammans med en partner. Vi kommer under 2018 verka för att båda dessa projekt ska avancera mot kliniska studier.

Etablerar kundbas i både Indien och Kina
Försäljningen inom kromatografi är den starkaste i bolagets historia, och merparten kommer från leveranser till Indien. Vi har nu etablerat ett labb i Indien och flera mindre kunder har under en tid använt våra produkter. Några av dem har upprepade gånger köpt våra, vilket är ett tecken på att produkterna vinner förtroende.

Lärdomarna från Indien har vi tillämpat i vår utvärdering av den kinesiska marknaden, vilket gjort att testförsäljningen i Kina utvecklats på ett mycket bra sätt. Den främsta skillnaden ligger i hur vi bemöter frågor kring produkterna. Vi vet vilka frågor som brukar komma och vi kan hjälpa kunderna med handhavande. I Indien adresserade vi först inte tekniska frågor på det sätt vi gör idag, varför kunderna drog slutsatsen att det kunde vara något fel på produkten. Att lära av misstag har kostat oss en hel del, så jag är glad att konstatera att vi idag faktiskt drar nytta av vår läxa.

Resultatet i Kina är mycket uppmuntrande. Under fjärde kvartalet har vi sålt testprodukter och redan lyckats etablera oss hos ett mindre antal slutkunder. De har alltså inte bara utvärderat våra produkter utan i vissa processer också ersatt kolonner från konkurrenter med kolonner från oss. Orsaken till detta är att våra produkter håller längre, varför kundens totalkostnad sjunker.

Potentialen i Kina (liksom i Indien) är enorm. Det är en stor befolkning som blir äldre och därför behöver mer läkemedel samtidigt som den kinesiska staten ställer höga krav på kontroll av såväl läkemedel som livsmedel. Det skapar goda förutsättningar för våra produkter.

Förberedelser för ny stor affärsgren
Vi har under kvartalet fördjupat förberedelserna för ytterligare en affärsgren, preparativ kromatografi. Detta används inom läkemedelstillverkning för att ”rena” peptider där det största behovet finns inom insulinproduktion.  Här används avsevärt större mängder silika än inom analytisk kromatografi.

Området intresserar oss av tre skäl. För det första bedöms vår teknik vara mycket konkurrenskraftig i detta segment För det andra planerar vi att gå in på marknaden tillsammans med kunder och för det tredje ser vi ut att relativt snabbt kunna nå mycket god lönsamhet i en sådan affär.

Denna rational grundar sig på samtal både med tilltänkta kunder och med kontraktstillverkare. De samtal vi för har nu kommit så långt att vi vill berätta om dem.

Vi har sedan en tid haft en dialog med två möjliga kunder på området. Dessa dialoger har fördjupats sedan dessa med positivt utfall utvärderat mindre mängder av Nanologicas material. Vi har utväxlat uppgifter om möjliga volymer och priser med målet att Nanologica ska kvalificera sig som andraleverantör hos dessa.

För att kunna möta de volymer dessa kunder behöver inledde vi under fjärde kvartalet samtal med en brittisk kontraktstillverkare kring storskalig produktion av kromatografimedia. Samtalen har bland annat omfattat så kallad tech transfer från Nanologica., utveckling av processer för volymproduktion samt inventering av befintlig utrustning hos tillverkaren. Möjliga avtalskonstruktioner med specifika ersättningsnivåer har också utväxlats.

Sammantaget ser vi mycket positivt på denna möjlighet. Vi har dragit lärdom av de erfarenheter vi gjort de senaste åren och utformat en strategi med väsentligt bättre kontrollerad risk och en mycket högre uppsida. Jag räknar därför med att under 2018 presentera en rad spännande nyheter.

VD, Andreas Bhagwani

Nanologica Bokslutskommuniké 2017

Share this: