Press releases

Read more:

Categories

Archive per year

Nanologica to attend Pittcon Mar. 3-5 in Chicago

Nanologica will be attending the Pittcon conference in Chicago, Mar. 3-5, to meet with potential customers in the chromatography field, as the first step in deepening the presence on the American market. Nanologica has so far conducted limited explorations of the American market. With the ongoing development of the Company’s products for chromatography, and the successful evaluation of beta versions of new columns, Nanologica now has the product portfolio necessary to meet the needs and

Read more »

Rättelse pressmeddelande 2020-02-07

Rättelse i Pressmeddelande 2020-02-07 ”Kallelse till extra bolagsstämma i Nanologica AB (publ)”  Rättelsen avser Huvudsakliga förslag till beslut Punkt 6.1. Nedan återges de korrekta villkoren för rätten att teckna nya aktier ska med företrädesrätt. Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för nyemissionen är registrerade som aktieägare i Bolaget, varvid ska gälla att varje sådan aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna en (1) ny aktie för varje tre (3) befintliga aktier.

Read more »

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I Nanologica AB (PUBL)

Aktieägarna i Nanologica AB (publ), org.nr 556664-5023 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 26 februari 2020 kl. 16:00 i Erik Penser banks lokaler på Apelbergsgatan 27, Stockholm Anmälan m.m. Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska: dels vara införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 20 februari 2020, dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast kl. 16.00 fredagen den 21 februari 2020,

Read more »

Nanologica informerar om närståendetransaktion

Nanologica AB har upptagit lån om 10 MSEK inom de kreditramar som tecknats med Thomas Eldered via Flerie Invest AB. Lånet som upptagits ligger inom den kreditram som tecknades med Thomas Eldered i samband med att Nanologica startade storskalig produktion hos kontraktstillverkaren Sterling Pharma Solution i England. Thomas Eldered är Nanologicas största ägare genom bolaget Flerie Invest AB och således närstående till Nanologica.   För ytterligare information, vänligen kontakta: Johanna Johansson, IR Nanologica Tel: +46

Read more »

Nanologica genomför en företrädesemission om ca 55,4 MSEK för att finansiera tillväxtsatsningar

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, JAPAN, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. Styrelsen för Nanologica AB (publ), (”Nanologica” eller ”Bolaget”) beslutade idag, den 7 februari 2020, att genomföra en företrädesemission om ca 55,4 MSEK. Villkoren i företrädesemission innebär att tre (3) befintliga aktier ger rätt att teckna en (1)

Read more »

Nanologica ändrar datum för publicering av bokslutskommuniké 2019

Nanologicas bokslutskommuniké kommer att publiceras eftermiddagen fredagen den 7 februari, istället för 14 februari som tidigare meddelats.   För ytterligare information, vänligen kontakta: Johanna Johansson, IR Nanologica Tel: +46 72 211 21 90 eller e-mail: johanna.johansson@nanologica.com  Om Nanologica AB (publ) Nanologica grundades 2004 och är ett nanoteknikbolag som utvecklar nanoporösa silikapartiklar för tillämpningar inom life science. Nanologica är världsledande i att styra form, typ av porositet samt ytegenskaper hos silikapartiklar. Denna kompetens används dels inom drug

Read more »