Rättelse pressmeddelande 2020-02-07

Rättelse i Pressmeddelande 2020-02-07 ”Kallelse till extra bolagsstämma i Nanologica AB (publ)” 

Rättelsen avser Huvudsakliga förslag till beslut Punkt 6.1. Nedan återges de korrekta villkoren för rätten att teckna nya aktier ska med företrädesrätt.

Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för nyemissionen är registrerade som aktieägare i Bolaget, varvid ska gälla att varje sådan aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna en (1) ny aktie för varje tre (3) befintliga aktier.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Bhagwani, vd Nanologica
Tel: +46 70 316 17 02 eller e-mail: andreas.bhagwani@nanologica.com

Kallelse till extra bolagsstämma

Share this: