Nanologicas valberedning utsedd inför årsstämman 2021

I enlighet med beslut på årsstämman den 28 maj 2020 har styrelsens ordförande kontaktat bolagets tre röstmässigt största ägare eller ägargrupper som var och en har erbjudits att utse en representant att utgöra valberedning i Nanologica AB.

De tre största aktieägarna eller ägargrupperna per den 30 september 2020 har utsett var sin representant så att valberedningen inför årsstämman 2021 består av följande tre ledamöter:

  • Thomas Eldered (Flerie Invest AB) – ordförande
  • Mattias Häggblom (Swedbank Robur Medica)
  • Nina Rawal (Vega Bianca AB)

Valberedningen representerar tillsammans 49,1 procent av röstetalet för samtliga röstberättigade aktier i bolaget per den 30 september 2020.

 

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman 2021 framlägga förslag till val av styrelseordförande och övriga ledamöter i styrelsen, styrelsearvoden och annan ersättning till styrelseledamöterna, samt val och arvodering av revisorer. Årsstämma 2021 planeras att hållas i Stockholm den 27 maj 2021.

 

Aktieägare som önskar lämna förslag till Nanologicas valberedning kan göra det via e-post till valberedning@nanologica.com senast den 31 januari 2021.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gisela Sitbon, styrelsens ordförande
Tel: +46 70 282 55 58 eller e-post: gisela.sitbon@telia.com

 

Om Nanologica AB (publ)
Nanologica grundades 2004 och är ett nanoteknikbolag som utvecklar nanoporösa silikapartiklar för tillämpningar inom life science. Nanologica är världsledande i att styra form, typ av porositet samt ytegenskaper hos silikapartiklar. Denna kompetens används dels inom drug development, dels inom kromatografi, en teknik som används för separation och rening av läkemedelsprodukter på marknaden och under utveckling. Bolagets mission är att bidra till bättre och billigare behandlingar för patienter världen över genom teknikplattformen NLAB Silica™. Bolagets aktie (NICA) är listad för handel på Spotlight Stock Market. För ytterligare information, besök www.nanologica.com.

 

2020-11-05 Nanologicas valberedning utsedd inför årsstämman 2021

Share this: