Nanologica gör riktad emission om ca 57,1 MSEK, Swedbank Robur Medica ny storägare med 9,0 procent

Nanologica AB (publ) har genomfört en riktad nyemission av 5 539 815 aktier, motsvarande ca 57,1 MSEK till institutionella och kvalificerade privata investerare. I emissionen som blev övertecknad tecknar Swedbank Robur Medica aktier för ca 25,8 MSEK och blir därmed ny större ägare i Nanologica med ca 9,0 procent av aktiekapitalet.

Emissionen tillför kapital som gör att vi kan accelerera våra tillväxtsatsningar inom flera områden, i syftet att etablera Nanologica som en betydande och lönsam aktör inom kromatografi och drug development. Genom emissionen säkrar vi kapital från investerare av hög kvalitet och vi ser mycket positivt på att få in en så stark och kunnig ägare som Swedbank Robur Medica. Att Nanologica får fler institutionella ägare är positivt då vi tror att detta långsiktigt skapar en stabilitet och ett ökat mervärde för samtliga aktieägare”, säger vd Andreas Bhagwani.

Styrelsen har beslutat om den riktade nyemissionen med stöd av det emissionsbemyndigande som erhölls vid årsstämman den 29 maj 2019. Emissionen tillför bolaget ca 57,1 MSEK före transaktionskostnader om ca 2,0 MSEK. Teckningskursen har genom ett accelererat book building-förfarande fastställts till 10,30 SEK, motsvarandes en rabatt om ca 8,8 procent jämfört med stängningskursen för Nanologicas aktie på Spotlight Stock Market den 25 maj 2020. Emissionskursen är i linje med den volymviktade genomsnittskursen under de tio senaste handelsdagarna.

Swedbank Robur Medica tecknar 2,5 miljoner aktier motsvarande 25,75 MSEK i emissionen. Resterande ca 3 miljoner aktier har tecknats av ett antal kvalificerade privata och institutionella investerare, däribland Nordic Cross.

Nanologica avser att använda emissionslikviden till att accelerera utvecklingen av tillväxtdrivande projekt inom bolagets båda affärsområden, bland annat genom att förstärka organisationen. Delar av likviden avses användas för allmänna bolagsändamål. Syftet med emissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bygga en stark och långsiktig ägarbas samt att säkerställa finansiering på ett effektivt sätt.

Emissionen ökar bolagets aktiekapital med 2 271 478,08 kr till totalt 11 357 391,24 kr och antalet aktier med 5 539 815 till totalt 27 699 077. Mindre justeringar i ovan angivna antal aktier och belopp kan komma att ske i samband med slutlig registrering på Bolagsverket. Så snart aktiekapitalökningen har registrerats hos Bolagsverket kommer aktierna införas i aktieboken.

Bolaget har anlitat Erik Penser Bank AB som finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB som legal rådgivare i samband med emissionen.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johanna Johansson, IR Nanologica
Tel: +46 72 211 21 90 eller e-mail: johanna.johansson@nanologica.com

Om Nanologica AB (publ)
Nanologica grundades 2004 och är ett nanoteknikbolag som utvecklar nanoporösa silikapartiklar för tillämpningar inom life science. Nanologica är världsledande i att styra form, typ av porositet samt ytegenskaper hos silikapartiklar. Denna kompetens används dels inom drug development, dels inom kromatografi, en teknik som används för separation och rening av läkemedelsprodukter på marknaden och under utveckling. Bolagets mission är att bidra till bättre och billigare behandlingar för patienter världen över genom teknikplattformen NLAB Silica™. Bolagets aktie (NICA) är listad för handel på Spotlight Stock Market. För ytterligare information, besök www.nanologica.com.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION, PUBLICERING ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER.

Viktig information

Utgivning, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna, några värdepapper i Nanologica i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 eller utan tillämpning av ett undantag från sådan registrering. Kopior av detta pressmeddelande får inte göras i och får inte distribueras eller skickas till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara i strid med gällande regler.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt. Nanologica har inte auktoriserat något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med den riktade nyemissionen.

Denna information är sådan information som Nanologica AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 maj, 2020.

Nanologica gör riktad emission om ca 57,1 MSEK, Swedbank Robur Medica ny storägare med 9,0 procent

Share this: