Nanologica genomför en företrädesemission om ca 55,4 MSEK för att finansiera tillväxtsatsningar

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, JAPAN, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Styrelsen för Nanologica AB (publ), (”Nanologica” eller ”Bolaget”) beslutade idag, den 7 februari 2020, att genomföra en företrädesemission om ca 55,4 MSEK. Villkoren i företrädesemission innebär att tre (3) befintliga aktier ger rätt att teckna en (1) ny aktie till kurs 10,00 SEK (”Företrädesemissionen”). Teckningstiden löper 12 – 26 mars 2020. Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser från befintliga aktieägare inklusive Thomas Eldered, som via bolaget Flerie Invest AB innehar ca 28,9 procent av aktierna i Bolaget, och vd Andreas Bhagwani, som via bolaget Vega Bianca AB innehar ca 9,6 procent av aktierna i Bolaget. Därutöver har ytterligare ett antal aktieägare åtagit sig att teckna sina andelar i Företrädesemissionen. Sammantaget uppgår teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar till ca 53,6 procent av aktiekapitalet medan resterande del om ca 46,4 procent omfattas av ett garantiåtagande från Nanologicas huvudägare Thomas Eldered, via Flerie Invest AB. Företrädesemissionen avses därmed att säkerställas till 100,0 procent. För att möjliggöra ytterligare kapitaltillskott och möjlighet till ökad spridning i Bolagets aktie kan styrelsen komma att besluta om en övertilldelningsoption om upp till 7,5 MSEK (”Övertilldelningsoptionen”). Styrelsens beslut, inklusive garantiåtagandet, är villkorat godkännande vid en extra bolagsstämma som planeras att hållas den 26 februari 2020.

 

Bakgrund och motiv i sammandrag

Under 2019 har Nanologica tagit viktiga steg framåt inom både drug development och kromatografi. Inom drug development står Bolaget i begrepp att starta sin första egna kliniska studie, samtidigt som Nanologicas teknologiplattform inom drug delivery har etablerats och validerats av partners. Inom kromatografi tog Bolaget ett transformerande steg under sommaren då beslut fattades att investera i storskalig produktion av silika och avtal ingicks om leverans av större volymer silika avsedd för preparativ kromatografi. Utvecklingen under 2019 förväntas resultera i värdedrivande utveckling inom drug development och väsentligt större intäkter inom kromatografi under 2020 och kommande år.

Bolaget har sedan dess startat produktion av silika i samarbete med en produktionspartner, Sterling Pharma Solutions, från vilken det första materialet beräknas levereras hösten 2020. Tillgång till storskalig produktionskapacitet ger Bolaget förutsättningar för att erhålla ytterligare leveransavtal. Att material för preparativ kromatografi ska inkluderas i industriell produktion är en komplex process i läkemedelsindustrin, vilket gör att införsäljningsprocesserna vanligtvis är långa. Kunderna ställer dessutom krav på leveranskapacitet, kompetens och stabilitet hos sina leverantörer.

För att stärka sin position inom preparativ kromatografi avser Nanologica, utöver pågående uppskalning av produktionskapacitet, att investera i ett applikationslaboratorium. Tillgång till ett sådant eget applikationslaboratorium adderar värde till kunderbjudandet vilket möjliggör starkare kundrelationer och bedöms vara en nödvändighet för att adressera den amerikanska marknaden inom preparativ kromatografi. Bolaget bedömer dessutom att en starkare finansiell ställning kommer att ha en positiv effekt på kunddialogerna.

Inom drug development har viktiga steg tagits inom inhalationsområdet där Nanologica ser goda möjligheter att tydligare etablera inhalationsplattformen NLAB Spiro™ som en drug delivery-plattform. Inhalationsplattformen nyttjas idag i Bolagets partnerprojekt med Vicore Pharma för att leverera den aktiva substansen lokalt i lungan. Delar av emissionslikviden avses därför att investeras i utveckling och validering av NLAB Spiro™.

Nettolikviden kommer, vid full teckning i Företrädesemissionen, att uppgå till ca 55,4 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna uppgår till omkring 2,9 MSEK, varav garantiersättningen utgör ca 1,1 MSEK.

 

Villkor för Företrädesemissionen

Styrelsen för Nanologica beslutade idag, den 7 februari 2020, att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare genom utgivande av högst 5 539 815 aktier. För varje aktie i Bolaget som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt, tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie till teckningskurs 10,00 SEK. Avstämningsdag för rätt att erhålla teckningsrätter är den 9 mars 2020. Vid full teckning tillförs Bolaget 55 398 150 SEK före emissions-kostnader. Styrelsens beslut om Företrädesemissionen är villkorad av godkännande vid en extra bolagsstämma som planeras hållas den 26 februari 2020. Kallelse till extra bolagsstämma sker genom separat pressmeddelande.

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det EU-tillväxtprospekt som offentliggörs senast dagen innan teckningsperioden inleds.

Övertilldelningsoption
I det fall Företrädesemissionen övertecknas avser styrelsen att fatta beslut om utgivande av ytterligare aktier i enlighet med Övertilldelningsoptionen, som vid fullt utnyttjande tillför Bolaget ytterligare 7,5 MSEK. Vid fullt utnyttjande av Övertilldelningsoptionen kommer antalet aktier i Bolaget att öka med ytterligare 750 000 aktier. Emission av aktier genom Övertilldelningsoptionen sker med stöd av bemyndigande lämnat av årsstämman den 29 maj 2019.

Teckningsförbindelser, avsiktsförklaringar och emissionsgarantier

I samband med Företrädesemissionen har ett antal befintliga aktieägare, inklusive Thomas Eldered, som via bolaget Flerie Invest AB innehar ca 28,9 procent av aktierna i Bolaget, och vd Andreas Bhagwani, som via bolaget Vega Bianca AB innehar ca 9,6 procent av aktierna i Bolaget, åtagit sig att teckna för hela sina respektive ägarandelar i Företrädesemissionen. Sammantaget uppgår teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar till ca 29,7 MSEK, vilket motsvarar ca 53,6 procent av Företrädesemission. Därutöver har Thomas Eldered förbundit sig att garantera resterande del av Företrädesemissionen, motsvarande ca 25,7 MSEK.  I det fall Flerie Invest infriar sitt tecknings-åtagande och emissionsgarantin tas i anspråk kan Flerie Invests ägar- och röstandel komma att öka och passera 30 procent, vilket skulle utlösa budplikt. Flerie Invest har erhållit dispens från budplikt från Aktiemarknadsnämnden. Dispensen från budplikt är villkorad av att aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på den extra bolagsstämman som planeras hållas den 26 februari 2020, godkänner styrelsens beslut om emission. Vid den extra bolagsstämman kommer de aktier som innehas av Flerie Invest, motsvarande ca 28,93 procent av bolagets utestående aktier, att bortses från vid rösträkningen.

För garantiåtagandet utgår en ersättning om 4,0 procent. För ingångna teckningsåtaganden utgår ingen ersättning. Ytterligare information om garanti och teckningsförbindelser återfinns i det prospekt som offentliggörs i samband med Företrädesemissionen.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

5 mars 2020                                 Sista handelsdag i aktien med rätt att erhålla teckningsrätter

6 mars 2020                                 Första handelsdag i aktien utan rätt att erhålla teckningsrätter

9 mars 2020                                 Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen

12 – 24 mars 2020                    Handel med teckningsrätter på Spotlight Stock Market

12 – 26 mars 2020                    Teckningsperiod

1 april 2020                                 Beräknat offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

 

 Förändring av aktiekapital och antal aktier samt utspädning

Genom Företrädesemissionen kommer aktiekapitalet, vid full anslutning, att öka från ca 6 814 435,06 SEK till ca 9 085 913,15 SEK och antalet aktier kommer att öka från 16 619 447 aktier till 22 159 262 aktier. För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen innebär detta, vid fullteckning, en utspädning om 25,0 procent av aktier och röster. I det fall även Övertilldelningsoptionen nyttjas fullt ut kommer aktiekapitalet öka med ytterligare ca 307 520,84 SEK till ca 9 393 433,99 SEK och antalet aktier öka med ytterligare 750 000 aktier till 22 909 262 aktier. Detta motsvarar en utspädningseffekt om högst ytterligare ca 3,3 procent.

 Rådgivare

Erik Penser Bank AB och Advokatfirman Lindahl agerar finansiell respektive legal rådgivare till Nanologica i samband med Företrädesemissionen.

 Investerarträffar

I samband med Företrädesemissionen presenterar vd Andreas Bhagwani Nanologica vid följande tillfällen:

  • 19 februari i Operaterassens lokaler på Karl XII:s torg i samband med Börsveckans småbolagsdag. Anmälan sker via https://financialhearings.com/event/11337
  • 12 mars i Erik Penser Banks lokaler på Apelbergsgatan 27 i Stockholm
  • 24 mars 2020 kl 18.00 i Erik Penser Banks lokaler på Apelbergsgatan 27 i Stockholm. Anmälan sker till seminarium@penser.se

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Bhagwani, vd Nanologica
Tel: +46 70 316 17 02 eller e-mail: andreas.bhagwani@nanologica.com

Om Nanologica AB (publ)
Nanologica grundades 2004 och är ett nanoteknikbolag som utvecklar nanoporösa silikapartiklar för tillämpningar inom life science. Nanologica är världsledande i att styra form, typ av porositet samt ytegenskaper hos silikapartiklar. Denna kompetens används dels inom drug development, dels inom kromatografi, en teknik som används för separation och rening av läkemedelsprodukter på marknaden och under utveckling. Bolagets mission är att bidra till bättre och billigare behandlingar för patienter världen över genom teknikplattformen NLAB Silica™. Bolagets aktie (NICA) är listad för handel på Spotlight Stock Market. För ytterligare information, besök www.nanologica.com.

 

Denna information är sådan information som Nanologica AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 februari, 2020.

 

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Nanologica. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Nanologica kommer endast att ske genom det EU-tillväxtprospekt som förväntas offentliggöras senast den 11 mars 2020.

 

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Japan, Kanada eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier eller andra värdepapper i Nanologica har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

 

Inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande av aktier eller andra värdepapper till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen (”EU”) kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”). I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

 

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Nanologica genomför en företrädesemission om ca 55,4 MSEK för att finansiera tillväxtsatsningar

Share this: