Nanologica avser genomföra en riktad nyemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION, PUBLICERING ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER. 

Nanologica AB (publ) avser att genomföra en nyemission om högst ca 5,5 miljoner aktier riktad till institutionella och kvalificerade privata investerare. Emissionslikviden ska användas till att accelerera utvecklingen av tillväxtdrivande projekt inom bolagets båda affärsområden.

Nanologica AB har gett Erik Penser Bank AB i uppdrag att undersöka förutsättningarna för en nyemission om högst ca 5,5 miljoner aktier riktad till institutionella och kvalificerade privata investerare, genom ett så kallat accelererat book building-förfarande. Förfarandet kommer att påbörjas omedelbart efter offentliggörandet av detta pressmeddelande. Den riktade emissionen förutsätter att styrelsen beslutar härom, vilket tillsammans med prissättning och tilldelning beräknas ske innan handeln börjar på Spotlight Stock Market kl. 9.00 den 26 maj 2020. Bolaget kommer att informera om utfallet i ett pressmeddelande.

Nanologica avser att använda emissionslikviden till att accelerera utvecklingen av tillväxtdrivande projekt inom bolagets båda affärsområden, drug development och kromatografi, bland annat genom att förstärka organisationen. Delar av likviden avses användas för allmänna bolagsändamål.

Nyemissionen avses att genomföras med stöd av det bemyndigande styrelsen erhöll vid årsstämman den 29 maj 2019. Syftet med emissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bygga en stark och långsiktig ägarbas. Styrelsen kan när som helst välja att avbryta, förlänga eller förkorta book building-förfarandet samt avstå från att besluta om att genomföra den riktade emissionen. Genom att teckningskursen i den riktade emissionen fastställs genom book building-förfarandet är det styrelsens bedömning att teckningskursen säkerställs marknadsmässigt.

Nanologica har anlitat Erik Penser Bank AB som finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB som legal rådgivare i samband med emissionen.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johanna Johansson, IR Nanologica
Tel: +46 72 211 21 90 eller e-mail: johanna.johansson@nanologica.com

Denna information är sådan information som Nanologica AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 maj, 2020.

Om Nanologica AB (publ)
Nanologica grundades 2004 och är ett nanoteknikbolag som utvecklar nanoporösa silikapartiklar för tillämpningar inom life science. Nanologica är världsledande i att styra form, typ av porositet samt ytegenskaper hos silikapartiklar. Denna kompetens används dels inom drug development, dels inom kromatografi, en teknik som används för separation och rening av läkemedelsprodukter på marknaden och under utveckling. Bolagets mission är att bidra till bättre och billigare behandlingar för patienter världen över genom teknikplattformen NLAB Silica™. Bolagets aktie (NICA) är listad för handel på Spotlight Stock Market. För ytterligare information, besök www.nanologica.com.

Nanologica avser genomföra en riktad nyemission

Share this: