Kommuniké från extra bolagsstämma i Nanologica AB (publ)

INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, TILL USA, KANADA, JAPAN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN SKULLE VARA I STRID MED ELLER KRÄVA REGISTRERING ENLIGT GÄLLANDE REGLER.

Nanologica AB (publ) (”Nanologica eller Bolaget”) höll idag extra bolagsstämma i Stockholm. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som togs vid den extra bolagsstämman. Fullständiga detaljer avseende besluten framgår av beslutsunderlagen till stämman, se bolagets webbplats www.nanologica.com.

Beslut om företrädesemission

Stämman beslutade att emittera nya aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare i enlighet med styrelsens förslag (”Företrädesemissionen”).

Villkor för Företrädesemissionen i korthet

Emissionsbeslutet innebär att Bolagets aktiekapital ökas med högst 2 271 478,09 kronor genom nyemission av högst 5 539 815 aktier. Teckningskursen är tio (10) SEK per aktie vilket innebär att emissionen vid teckning kommer att tillföra Nanologica AB cirka 55,4 MSEK före avdrag för emissionskostnader om ca 2,9 MSEK. Företrädesemissionen omfattas till 100 procent av teckningsåtaganden och garantiutfästelser.

Rätt att teckna nya aktier tillkommer med företrädesrätt de som på avstämningsdagen för nyemissionen är registrerade som aktieägare i Bolaget, varvid gäller att varje sådan aktieägare har företrädesrätt att teckna en (1) ny aktie för varje tre (3) befintliga aktier.

Det innebär att varje aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje aktie som denne innehar på avstämningsdagen den 9 mars 2020. Tre (3) teckningsrätter ger i sin tur rätt till teckning av en (1) ny aktie för tio (10) SEK per ny aktie. Teckningstiden i emissionen kommer att löpa från och med den 12 mars 2020 till och med den 26 mars 2020.

För det fall samtliga teckningsrätter inte utnyttjas för teckning med företrädesrätt ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning utan företrädesrätt. Därvid ska tilldelning i första hand ske till dem som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter (oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och, vid överteckning, i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av nya aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning, och i andra hand ske till andra som anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, i förhållande till det antal nya aktier som anges i respektive teckningsanmälan, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning, samt i tredje hand ske till dem som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av aktier pro rata i förhållande till garanterat belopp.

Bolaget kommer att upprätta ett prospekt med anledning av Företrädesemissionen som beräknas offentliggöras den 11 mars 2020.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

6 mars 2020                                 Första dag för handel med Nanologica AB:s aktier exklusive teckningsrätter

9 mars 2020                                 Avstämningsdag för rätt att delta i Företrädesemissionen, dvs aktieägare som denna dag är registrerade i aktieboken kommer att erhålla teckningsrätter för att delta i              Företrädesemissionen

11 mars 2020                               Beräknad dag för offentliggörande av prospekt

12 mars – 24 mars 2020           Handel i teckningsrätter

12 mars – 26 mars 2020           Teckningsperiod

1 april 2020                                  Beräknad dag för offentliggörande av preliminärt utfall i Företrädesemissionen

Övrig information

Bakgrund och motivet till Företrädesemissionen, uppgifter om de teckningsförbindelser och emissionsgarantier som Bolaget har erhållit, samt beskrivning av den dispens från budplikt från Aktiemarknadsnämnden som Bolagets största aktieägare Flerie Invest AB erhållit beskrivs närmare i det pressmeddelande som Bolaget offentliggjorde den 7 februari 2020 och som finns tillgänglig på Bolagets hemsida (www.nanologica.com).

Rådgivare

Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare till Nanologica i samband med nyemissionen. Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Nanologica.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Bhagwani, vd
Tel: +46 70 316 17 02 eller e-mail: andreas.bhagwani@nanologica.com

Om Nanologica AB (publ)
Nanologica grundades 2004 och är ett nanoteknikbolag som utvecklar nanoporösa silikapartiklar för tillämpningar inom life science. Nanologica är världsledande i att styra form, typ av porositet samt ytegenskaper hos silikapartiklar. Denna kompetens används dels inom drug delivery (läkemedelsformulering), dels inom kromatografi, en teknik som används för separation och rening av läkemedelsprodukter på marknaden och under utveckling. Bolagets mission är att bidra till bättre och billigare behandlingar av patienter världen över genom teknikplattformen NLAB Silica™. Bolagets aktie (NICA) är listad för handel på Spotlight Stock Market. För ytterligare information, besök www.nanologica.com.

Stämmokommuniké extrastämma 26 februari 2020 Nanologica AB

 

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Nanologica AB. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Nanologica kommer endast att ske genom det prospekt som Bolaget beräknar kunna offentliggöra omkring den 11 mars 2020. Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av Nanologica AB för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till USA, Kanada, Japan, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 (“Securities Act”) och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom efter skriftligt godkännande från Nanologica AB och enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Share this: