Kommuniké från extra bolagsstämma i Nanologica AB (publ)

Nanologica AB (publ) (”Bolaget”) höll idag den 7 februari 2022 extra bolagsstämma, varvid beslutet nedan fattades.

För mer detaljerad information om innehållet i beslutet hänvisas till den fullständiga kallelsen till den extra bolagsstämman. Kallelse till extra bolagsstämma samt fullständiga förslag finns tillgängliga på Bolagets webbplats, www.nanologica.com. Protokoll från den extra bolagsstämman kommer att tillhandahållas på nämnda webbplats inom två veckor från dagen för stämman.

Beslut om godkännande av låneavtal med Flerie Invest AB

I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman att godkänna ingåendet av avtal om lånefacilitet med Flerie Invest AB.

Bolaget träffade den 19 januari 2022 avtal med Flerie Invest AB om att Flerie Invest AB ska tillhandahålla Nanologica en lånefacilitet om 50 000 000 kronor (”Avtalet”). Avtalet villkorades av att aktieägarna i Bolaget godkänner avtalet vid en extra bolagsstämma. Genom dagens stämmobeslut uppfylldes detta villkor.

Flerie Invest AB ägs av Bolagets styrelseledamot Thomas Eldered och med anledning av att Thomas Eldered är styrelseledamot i Bolaget är ingåendet av Avtalet att anse som en närståendetransaktion enligt Aktiemarknadsnämndens uttalande AMN 2019:25. Givet transaktionens storlek och värde beslutade styrelsen att ingåendet av avtalet skulle underställas bolagsstämman.

  

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johanna Johansson, Director IR, Communications and Marketing
Tel: +46 72 211 21 90 eller e-post: ir@nanologica.com

 

Om Nanologica AB (publ)
Nanologica tillverkar, utvecklar och säljer nanoporösa silikapartiklar för tillämpningar inom life science. Nanologica är världsledande när det gäller att kontrollera form, storlek, porositet och ytegenskaper hos silikapartiklar, vilket skapar möjligheter för att ta fram unika produkter. Genom de två affärsområdena, drug development och kromatografi, strävar bolaget efter att öka tillgänglighet till innovativa behandlingar och kostnadseffektiva läkemedel inom sjukvården, till gagn för patienter runt om i världen. Inom kromatografi strävar bolaget efter att göra diabetesläkemedel tillgängligt för fler behövande patienter genom att sänka kostnaden för tillverkningen. Inom drug development utvecklar Nanologica en unik drug delivery-plattform för lokal leverans av läkemedel till lunga i syfte att tillhandahålla nya behandlingsmöjligheter för patienter med lungsjukdomar. Nanologica har huvudkontor i Södertälje och Nanologicas aktie (NICA) är listad för handel på Spotlight Stock Market. För ytterligare information, vänligen besök www.nanologica.com.

 

2022-02-07 Kommuniké från extra bolagsstämma i Nanologica AB (publ)

Share this: