Nanologicas delårsrapport jan-mar 2021

PERIODEN I KORTHET

FINANSIELL SAMMANFATTNING

·         Nettoomsättningen ökade med 54 procent till 5 622 TSEK (3 654)

  • Rörelseresultatet uppgick till -6 768 TSEK (-6 032)
  • Resultatet efter skatt uppgick till -7 845 TSEK (-6 705)
  • Resultat per aktie var -0,28 SEK (-0.40)
  • Likvida medel uppgick på balansdagen till 57 069 TSEK (1 273)

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

·         Testmaterial från uppskalning till volymproduktion av silika godkänns

·         Vetenskapliga rådgivare inom inhalation anlitas

·         Ramavtal med läkemedelsbolaget Zentiva för nyttjande av NLAB-plattformarna för drug delivery-projekt sluts

  • SVP Sales och Senior Advisor för kromatografi rekryteras för amerikanska marknaden

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

  • Thomas Eldered föreslås som ny styrelseledamot

 

VIKTIGA MILSTOLPAR INOM BÅDA AFFÄRSOMRÅDENA

Den lyckade uppskalningen av silikaproduktionen till tonskala flyttar fram Nanologicas position inom preparativ kromatografi. Samtidigt avancerar bolagets inhalationsplattform genom toxicitetsstudier, med siktet inställt på kliniska studier.

Nettoomsättningen för det första kvartalet uppgick till 5 622 TSEK, där merparten kommer från vårt partnerprojekt med Vicore Pharma. Detta är vårt starkaste första kvartal hittills och vi förväntar oss att tillväxten kommer att fortsätta över tid, först drivet av partnerprojekt inom drug development, sedan av preparativ kromatografi. Preparativa kromatografi förväntas att börja generera intäkter sent i år eller under första halvåret 2022.

Vår satsning inom preparativ kromatografi har återigen tagit ett stort steg framåt genom godkännandet av testmaterial från uppskalning till storskalig produktion av silika. Detta bekräftar att vi framgångsrikt har lyckats överföra metoder för kiloskala till tonskala och innebär att risken med uppskalning av produktionen har eliminerats. Produktionen av kommersiellt material pågår nu i tonskala och den första kommersiella produkten förväntas sent i år, varefter vi kan börja leverera på kundkontrakt.

Att säkra ytterligare kunder inom preparativ kromatografi är ett av våra huvudmål för året. Kunddialogerna fortskrider och att nu ha storskalig tillverkning på plats gör det möjligt för oss att tillgodose kundernas behov av att utvärdera större mängder silika innan vi går in i avtalsförhandlingar. Vår säljorganisation har också stärkts genom rekryteringen av en SVP Sales och Senior Advisor för kromatografi.

Inom drug development förbereder vi toxicitets-studier på vår NLAB Spiro®-plattform. Vi för-bereder också djurstudier med intressanta API:er för inhalation i syfte att visa plattformens mångsidighet. Dessa prekliniska Proof of Concept-studier förväntas vara slutförda under 2021.

Vår NLAB Spiro®-plattform avancerar även genom att den första batchen GMP-tillverkade NLAB Spiro® silikapartiklar är under produktion. Batchen förväntas vara färdigställd under andra kvartalet och material från den kommer att levereras till Vicore Pharma för VP02-programmet. Vidare har vi satt upp en vetenskaplig panel av seniora rådgivare inom respiratoriska sjukdomar och leverans av läkemedel till lunga, i syfte att på bästa sätt avancera plattformen mot klinik.

Sammantaget har året börjat starkt. Det arbete som för närvarande utförs av teamet syns ännu inte alltid i våra böcker, men jag är övertygad om att tillväxten för bolaget kommer att ta fart senare i år eller under första halvåret 2022.

 

/Andreas Bhagwani, vd

 

Nanologicas delårsrapport jan-mar 2021

Share this: