Nanologicas delårsrapport jan – jun 2022

FINANSIELL SAMMANFATTNING

  • Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 210 TSEK (4 497) och för halvåret till 479 TSEK (10 119)
  • Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -12 397 TSEK (-8 094) och för halvåret till -27 989 TSEK (-14 862)
  • Resultatet efter skatt för kvartalet uppgick till -13 473 TSEK (-9 216) och för halvåret till -29 388 TSEK (-17 061)
  • Resultat per aktie före och efter utspädning var -0,48 SEK (-0,33) för kvartalet och för halvåret -1,04 SEK (-0,61)
  • Likvida medel uppgick per den 30 juni 2022 till 29 357 TSEK (44 795)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET

  • NLAB Saga®, bolagets silika för preparativ kromatografi, lanseras på marknaden
  • Lån om totalt 40 MSEK upptas i april och i juni inom den lånefacilitet som i januari tecknades med Flerie Invest AB

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

  • Nanologica tar order på NLAB Saga® från en av världens största tillverkare av insulin för utvärdering i produktionsskala
  • Första storskaliga batchen NLAB Saga® färdigproducerad
  • Ledningsgruppen utökas med Katarina Alenäs, SVP Chromatography, som ett led i bolagets satsning på preparativ kromatografi

 

ORDER FRÅN INSULINTILLVERKARE LÄGGER GRUND FÖR SATSNING

Under kvartalet inledde vi lanseringen av vår produktlinje NLAB Saga® för preparativ kromatografi, efter att ha färdigställt större volymer av de första produkterna vid den storskaliga produktionsanläggningen. NLAB Saga® har fått ett mycket positivt initialt mottagande från kunder, vilket visas av att vi i augusti fick en order från en av världens största insulintillverkare som avser att utvärdera en av våra produkter i produktionsskala. Motsvarar produkten kundens förväntningar räknar vi med att få leverera kommersiella volymer inom ett år.

Nanologica initierade storskalig produktion av silika sommaren 2019. Efter flera förseningar har vi haft som mål att produktionslinan skulle kunna leverera färdiga produkter under andra kvartalet i år. Även om det tagit längre tid än vi önskat, uppvägs nu dessa förseningar av den milstolpe vi har uppnått – vi har färdiga produkter och vi har tagit en order för utvärdering i produktionsskala från en av världens största insulintillverkare. Att tillverka i stor skala är ingen liten sak och jag är imponerad av produktionsteamets arbete. När vi nu har bevisat för våra kunder och för oss själva att vi kan tillverka högkvalitativ silika i stor skala går vi in i en mycket intressant fas.

Under kvartalet presenterade vi NLAB Saga® vid ett flertal mässor i USA och i Europa. Mottagandet har varit mycket positivt och intresset stort. Kunder som tillverkar insulin och peptider har endast ett fåtal leverantörer av silika för preparativ kromatografi att välja på utöver oss. Att våra produkter dessutom har hög prestanda som möjliggör sänkta produktionskostnader, gör att vi får många förfrågningar.

En direkt konsekvens av att vi äntligen har produkter är att vi kan gå vidare i utvärderingsstegen med kunder där vi nu kommer kunna sända produkter från storskalig produktion till fler kunder för utvärdering. Vi avser öka våra satsningar inom försäljning, marknadsföring och applikationsstöd och vi arbetar för att få in fler order från framför allt Indien och USA, för att i nästa steg kunna teckna leveransavtal för större volymer.

Parallellt med att produktionen fortsätter har vi börjat arbetet med att förbättra effektiviteten i de olika processtegen, bland annat genom att korta ledtider och eliminera flaskhalsar. Vi utvärderar även flera möjligheter till sänkta tillverkningskostnader.

Mot bakgrund av det stora intresset för och efterfrågan på våra produkter, samt en för oss mycket gynnsam insulin- och peptidmarknad, bedömer vi vår kommersiella potential inom preparativ kromatografi som stor. Vi tror att vår affär inom preparativ kromatografi inom några år kommer att kunna generera betydande lönsamhet för bolaget och vi utvärderar nu hur vi på bästa sätt kan ytterligare stärka vår konkurrenskraft och utnyttja de gynnsamma marknadsförutsättningarna genom att öka vår kapacitet.

Jag är övertygad om att framtiden för Nanologica är ljus och jag är stolt över att vara bolagets vd och tredje största ägare.

 

Södertälje i augusti
/Andreas Bhagwani

 

Rapporten i sin helhet hålls tillgänglig på https://nanologica.com/category/finansiella-rapporter/ samt bifogas detta pressmeddelande.

Denna information är sådan information som Nanologica AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 augusti, kl 08.00 (CET) 2022.

 

Nanologicas delårsrapport jan – jun 2022

Share this: