Bokslutskommuniké Nanologica 2020

PERIODEN I KORTHET

 

FINANSIELL SAMMANFATTNING

 • Nettoomsättningen ökade med 75 procent till 16 135 TSEK (9 227), varav fjärde kvartalet 6 071 TSEK (2 731)
 • Rörelseresultatet uppgick till -19 571 TSEK (-20 066), varav fjärde kvartalet -3 648 TSEK (-6 260)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -22 199 TSEK (-21 080), varav fjärde kvartalet -5 427 TSEK (-6 855)
 • Resultat per aktie var -0,93 SEK (-1,27), varav fjärde kvartalet -0,20 SEK (-0,41)
 • Likvida medel uppgick på balansdagen till 66 364 TSEK (1 176)

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

 • Testmaterial från uppskalning till volymproduktion av silika levererat
 • Utökat avtal med växtskyddsbolag för formulering av ytterligare en aktiv substans för växtskydd
 • Klinisk studie med NIC-001 framflyttad
 • Nanologica listat på Spotlight Next
 • Patentansökan publik gällande utökande av teknologiplattform med användandet av tomma porösa partiklar för behandling av bland annat neurodegenerativa sjukdomarKonvertering till IFRS som redovisningsstandard

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Testmaterial från uppskalning till volymproduktion av silika godkänt
 • Vetenskapliga rådgivare inom inhalation anlitade
 • Ramavtal med läkemedelsbolaget Zentiva för nyttjande av NLAB-plattformarna för drug delivery-projekt slutet

 

ETT STARKT ÅR OCH INVESTERINGAR FÖR FRAMTIDEN

2020 har varit ett utmanande år men det är med både glädje och stolthet jag kan se tillbaka på året och de framsteg vi gjort inom båda våra affärsområden. Nanologicas starka tillväxt fortsatte och vi nådde den högsta nettoomsättningen hittills i bolagets historia, samtidigt som vi gjorde stora investeringar för att kunna skapa värden över tid. En tydlig milstolpe passerades när vi fick fram godkänt material från uppskalning till volymproduktion av silika. Detta skapar helt nya förutsättningar och möjligheter för bolaget. Vårt arbete med att forma och fokusera bolaget för att sätta det i position för accelererad tillväxt och på sikt lönsamhet, gör att vi står väl förberedda för att nå nya framgångar under 2021. 

Nettoomsättningen för helåret 2020 växte med 75 procent till 16 135 TSEK, där fjärde kvartalet stod för 6 071 TSEK, vilket är rekordnoteringar för såväl helår som kvartal för Nanologica. Tillväxten kommer främst från affärsområdet drug development och vårt partnerprojekt med Vicore Pharma.

Årets största milstolpe passerades när vi i december fick ut det första testmaterialet från volymproduktion av silika hos vår kontraktstillverkare Sterling Pharma Solutions. Materialets kvalitet är identisk med det som vi tillverkat i Södertälje, vilket innebär att all data som vi och kunder genererat på tidigare material kan appliceras även på materialet från storskalig produktion. Det gör att vi med stor trygghet nu accelererar produktionen av silika till tonskala. Nästa steg är att leverera testmaterial för utvärdering till kunder i efterfrågade volymer, vilket kommer att föra oss längre fram i dialogen med kund.

Utvecklingen av affärsområdet kromatografi är dock tudelat. Analytisk kromatografi har påverkats starkt negativt av Coronapandemin och vi har inte kunnat driva försäljning av våra analytiska kolonner enligt plan på någon marknad. Effekterna på det preparativa området inom kromatografi har vi lyckats begränsa till måttliga förseningar; vi hade hoppats att ha testmaterial under hösten, vilket kom i december.

Inom affärsområdet kromatografi är det i den preparativa affärsgrenen som vi ser den största potentialen med framtida volymkontrakt och mycket hög tillväxt, medan vi ser att affärsgrenen analytisk kromatografi på sikt utvecklas till en huvudsakligen stödjande affär. Med lyckad uppskalning till volymproduktion är de stora målen för 2021 att leverera en kommersiell produkt, samt att sluta ytterligare kundavtal för leverans av material för preparativ kromatografi. För att uppnå detta har vi förstärkt säljorganisationen med Dr. PK Dutta som SVP Sales and Senior Advisor. Dr. Dutta har en gedigen erfarenhet från kromatografibranschen med bland annat 16 år hos AkzoNobel och kommer senast från positionen som President för YMC Americas.

Inom affärsområdet drug development har Coronapandemin satt käppar i hjulet för den kliniska studie med läkemedelskandidaten NIC-001 vi avsåg att genomföra i Australien under 2020. Arbetet med studien är därför för närvarande pausat och vi avser att återkomma med en uppdatering gällande planen för projektet under andra kvartalet i år.

Fullt fokus har istället kunnat läggas på vår inhalationsplattform NLAB Spiro™, vilken utvecklas på ett lovande sätt. Arbetet med toxicitetsstudier, där vi inkluderar två potentiellt intressanta molekyler, pågår och vi bedömer att första data kommer kunna läsas av under andra kvartalet. När vi har validerat plattformens säkerhet, med avseende på toxicitet, ser vi möjligheter att starta ytterligare formuleringsprojekt, såväl med partners som i egen regi. Det underliggande behovet av utveckling inom respiratoriska sjukdomar och leverans av läkemedel till lungan är stort. Här ser vi att NLAB Spiro™ har möjlighet att bli nästa generations läkemedelsbärare för inhalation och att vi genom plattformen potentiellt kommer att kunna väsentligt förbättra befintliga behandlingar, liksom skapa helt nya behandlingar av lungsjukdomar.

Våra partnerprojekt har under året fortsatt att utvecklas positivt. Vicore Pharma avancerar VP02-programmet, som baseras på NLAB Spiro™-plattformen, mot klinik och vi har under det fjärde kvartalet fortsatt producera material till den kommande kliniska studien. Även samarbetet med AstraZeneca har fortsatt, i vilket de utvärderar vår plattform i syfte att förbättra formuleringen av en av sina läkemedelssubstanser.

I det växtskyddsprojekt som vi inledde 2017 tillsammans med vår partner har vi fått fortsatt förtroende och samarbetet har fördjupats med ytterligare en molekyl. Syftet med projektet är att förbättra effektivitet och frisättningsprofil hos den aktiva ingrediensen och därigenom minska spill och negativ miljöpåverkan.

Efter årets utgång har vi också slutit ett ramavtal med det tjeckiska läkemedelsbolaget Zentiva. Avtalet ger dem rätt att nyttja NLAB-plattformarna för olika drug delivery-projekt och syftet med ramavtalet är att förenkla avtalsprocessen för framtida produktspecifika avtal.

Under året har vi stärkt vår ägarbas med exempelvis Swedbank Robur Medica som näst största ägare. Vi tror att högre andel institutionellt ägande är fördelaktigt för Nanologicas övriga aktieägare. För att positionera bolaget för framtiden och göra det tillgängligt för fler har vi inlett förberedande arbete för att lista om bolaget till Nasdaqs huvudlista. Det ökande institutionella och internationella intresset för bolaget kräver att vi är listade på en reglerad marknad. Även organisatoriskt har vi stärkt bolaget och både anställt nya kompetenser, liksom knutit till oss viktiga seniora rådgivare inom såväl preparativ kromatografi som inhalation.

Med höga ambitioner för båda våra affärsområden och för bolaget som helhet ser vi nu med tillförsikt fram emot ett händelserikt 2021!

 

/Andreas Bhagwani, vd

 

Bokslutskommuniké Nanologica 2020

Denna information är sådan information som Nanologica AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 februari 2021.

Share this:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print