Nanologicas bokslutskommuniké 2021

FINANSIELL SAMMANFATTNING

 • Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 676 TSEK (6 071) och för helåret till 12 914 TSEK (16 135)
 • Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -14 108 TSEK (-3 648) och för helåret till -40 689 TSEK (-19 571)
 • Resultatet efter skatt för kvartalet uppgick till -15 222 TSEK (-5 427) och för helåret till -44 829 TSEK (-22 199)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning var -0,54 SEK (-0,20) för kvartalet och för helåret -1,60 SEK (-0,93)
 • Likvida medel uppgick per den 31 december 2021 till 10 987 TSEK (66 364)

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET

 • Katarina Alenäs rekryterades som Senior VP Chromatography för att leda säljorganisationen inom kromatografi globalt
 • Samtliga 800 000 optioner i optionsprogram 2021/2024 tecknades

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER HELÅRSPERIODEN

 • Silika från en demonstrationsbatch som producerats vid bolagets storskaliga produktionsanläggning har godkänts med identisk kvalitet som material producerat vid pilotanläggningen i Södertälje
 • GMP-klassificerad silika avsedd för Vicore Pharmas kliniska studie inom VP02-programmet har producerats
 • I linje med bolagets nya renodlade strategi inom drug development har projektet med läkemedelskandidaten NIC-001 avvecklats för att fokusera bolagets resurser på fortsatt utveckling av bolagets drug delivery-plattform för inhalation
 • Gary Pitcairn (Chief Scientific Officer) och Ulf Ericsson (VP Drug Development) har tagit plats i Nanologicas ledningsgrupp och Katarina Alenäs (Senior VP Chromatography) har anställts och kommer att ansluta till ledningsgruppen i mars 2022
 • Thomas Eldered valdes som ny styrelseledamot i Nanologica AB

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ÅRETS UTGÅNG

 • I januari 2022 tecknades en kreditram om upp till 50 MSEK med bolagets huvudägare Flerie Invest AB. I samband med kreditramens tecknande upptogs ett lån inom densamma om 10 MSEK. Låneavtalet godkändes av efterföljande extra bolagsstämma den 7 februari 2022.

 

EN SPÄNNANDE TID TILLMÖTES

Under året har större förändringar genomförts inom bolagets båda affärsområden; inom kromatografi fokuserar Nanologica nu i huvudsak på preparativ kromatografi och inom drug development har strategin renodlats mot inhalerade läkemedel och respiratoriska sjukdomar. Detta har genomförts för att skapa bästa möjliga tillväxtförutsättningar och värdeutveckling framgent för respektive affärsområde, liksom för bolaget som helhet. I linje med våra förväntningar har detta påverkat resultatet för året negativt med en minskad nettoomsättning för det fjärde kvartalet till 676 TSEK och för helåret till 12 914 TSEK.

Den minskade nettoomsättningen för kvartalet beror till stor del på att vi som förväntat haft marginella intäkter från partnerprojektet med Vicore Pharma, som slutlevererats. Omsättningen för kvartalet kommer till största delen från affärsområdet kromatografi där försäljningen av kolonner för analytisk kromatografi fortsatt ligger på modesta nivåer. Inom preparativ kromatografi har provmaterial sålts till kunder till ett mindre värde. Här bedömer vi att försäljningen kommer att ta fart när produkter från vår storskaliga produktionskampanj är färdiga för leverans. Det försämrade rörelseresultatet för såväl kvartalet som helåret förklaras främst av den expansionsfas som bolaget befinner sig i.

Produktionen av vår första storskaliga kampanj silika för preparativ kromatografi är inne i sitt slutskede. Vi bedömer att vi kommer att ha produkter till försäljning under andra kvartalet 2022, men vi kan ännu inte utesluta ytterligare förseningar. Detta då vi producerar en kampanj i en skala som vi tidigare inte har gjort, i kombination med förseningar kopplade till Coronapandemin. För att förekomma det hinder som nuvarande reserestriktioner utgör, har vi under början av året en medarbetare på plats hos vår kontraktstillverkare, i syfte att färdigställa kampanjen så snart som möjligt.

Samtidigt fortsätter förberedelserna för försäljningsstart med positiva dialoger med flertalet kunder. För att stärka upp vår försäljningsorganisation har vi rekryterat Katarina Alenäs som Senior VP Chromatography. Katarina, som har en gedigen erfarenhet inom kromatografi från flera stora aktörer inom branschen, tillträder i mars och kommer att leda försäljningsarbetet globalt.

Inom affärsområdet drug development fortsätter omställningen till fokus på inhalerade läkemedel i enlighet med det strategiska omtag som gjorts under året. Vi har påbörjat arbetet med att utveckla vår inhalationsplattform för de behov vi ser inom området svåra lungsjukdomar. Det är vår bedömning att denna fokusering skapar förutsättningar för att driva betydligt mer ekonomiskt gynnsamma projekt framöver, såväl med partners som i egen regi.

För att täcka bolagets tillfälliga finansiella behov i väntan på förväntade kassaflöden från verksamheten inom preparativ kromatografi, tecknades i januari 2022 en kreditram om upp till 50 MSEK med bolagets huvudägare Flerie Invest AB. Syftet är att möta kravet på befintligt rörelsekapital för att driva bolaget den närmaste tolvmånadersperioden. Denna kreditram gör att vi får arbetsro att genomföra vår strategi för att utveckla bolaget vidare, liksom att lista bolaget på Nasdaq Stockholm Main Market.

Riktningen är klar. På sikt har båda våra affärsområden utomordentligt spännande potential. Inom kromatografi bedömer jag att vi kommer att kunna generera betydande löpande försäljning och inom drug development har vi förutsättningar att kunna skapa värdefulla läkemedel med stor patientnytta. Under 2022 kommer vi att ta ett antal viktiga steg i den riktningen och jag ser fram emot den fortsatta resan med stor tillförsikt.

 

/Andreas Bhagwani, vd

 

Nanologicas bokslutskommuniké 2021

 

Denna information är sådan information som Nanologica AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 februari, 2022.

Share this: