Latest news

Categories
News archive

Nanologicas valberedning utsedd inför årsstämman 2022

I enlighet med beslut på årsstämman den 27 maj 2021 har styrelsens ordförande kontaktat bolagets tre röstmässigt största ägare eller ägargrupper som var och en har erbjudits att utse en representant att utgöra valberedning i Nanologica AB. De tre största aktieägarna eller ägargrupperna per den 30 september 2021 har utsett var sin representant så att valberedningen inför årsstämman 2022 består av följande tre ledamöter: Carl-Johan Spak (Flerie Invest AB) Lennart Francke (Swedbank Robur Medica) Joakim

Read more »

Nanologica Announces the Nomination Committee for the 2022 Annual General Meeting

In accordance with the decision taken at the annual general meeting on May 27, 2021, the three largest shareholders as of September 30, 2021 have been contacted by the chairman of the board and been offered to appoint a member each to the nomination committee of Nanologica AB. The three largest shareholders as of September 30, 2021 have each appointed one representative so that the nomination committee for the annual general meeting 2022 consists of

Read more »

Nanologicas delårsrapport jan-sep 2021

FINANSIELL SAMMANFATTNING Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 2 119 TSEK (2 089) och för niomånadersperioden till 12 238 TSEK (10 064) Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -11 718 TSEK (-5 795) och för niomånadersperioden till -26 581 TSEK (-15 924) Resultatet efter skatt för kvartalet uppgick till -12 546 TSEK (-5 899) och för niomånadersperioden till -29 607 TSEK (-16 772) Resultat per aktie före och efter utspädning var -0,45 SEK (-0,21) för kvartalet och

Read more »