Nanologicas valberedning utsedd inför årsstämman 2022

I enlighet med beslut på årsstämman den 27 maj 2021 har styrelsens ordförande kontaktat bolagets tre röstmässigt största ägare eller ägargrupper som var och en har erbjudits att utse en representant att utgöra valberedning i Nanologica AB.

De tre största aktieägarna eller ägargrupperna per den 30 september 2021 har utsett var sin representant så att valberedningen inför årsstämman 2022 består av följande tre ledamöter:

  • Carl-Johan Spak (Flerie Invest AB)
  • Lennart Francke (Swedbank Robur Medica)
  • Joakim Persson (Vega Bianca AB)

Valberedningen representerar tillsammans 48,3 procent av röstetalet för samtliga röstberättigade

aktier i bolaget per den 30 september 2021.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman 2022 framlägga förslag till val av ordförande på stämman, antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, val av styrelseordförande och övriga ledamöter i styrelsen, styrelsearvoden och eventuell ersättning för utskottsarbete, val av revisorer (i förekommande fall) och revisorsarvoden, samt förslag till de principer som ska gälla för valberedningens sammansättning och arbete inför nästkommande årsstämma.

Årsstämma 2022 planeras att hållas i Stockholm den 2 juni 2022. Aktieägare som önskar lämna förslag till Nanologicas valberedning kan göra det via e-post till valberedning@nanologica.com senast den 31 januari 2022.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gisela Sitbon, styrelsens ordförande
Tel: +46 70 282 55 58 eller e-post: gisela@sitbon.nu

 

Om Nanologica AB (publ)
Nanologica tillverkar, utvecklar och säljer nanoporösa silikapartiklar för tillämpningar inom life science. Nanologica är världsledande när det gäller att kontrollera form, storlek, porositet och ytegenskaper hos silikapartiklar, vilket skapar möjligheter för att ta fram unika produkter. Genom de två affärsområdena, drug development och kromatografi, strävar bolaget efter att öka tillgänglighet till innovativa behandlingar och kostnadseffektiva läkemedel inom sjukvården, till gagn för patienter runt om i världen. I Inom drug development tillhandahåller Nanologica en unik drug delivery-plattform för lokal leverans av läkemedel till lunga i syfte att tillhandahålla nya behandlingsmöjligheter för patienter med lungsjukdomar. Inom kromatografi strävar bolaget efter att göra insulin tillgängligt för fler behövande patienter genom att sänka kostnaden för tillverkningen. Nanologica har huvudkontor i Södertälje och Nanologicas aktie (NICA) är listad för handel på Spotlight Stock Market. För ytterligare information, vänligen besök www.nanologica.com.

 

2021-10-29 Nanologicas valberedning utsedd inför årsstämman 2022

Share this: