Nanologicas delårsrapport jan-sep 2021

FINANSIELL SAMMANFATTNING

  • Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 2 119 TSEK (2 089) och för niomånadersperioden till 12 238 TSEK (10 064)
  • Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -11 718 TSEK (-5 795) och för niomånadersperioden till -26 581 TSEK (-15 924)
  • Resultatet efter skatt för kvartalet uppgick till -12 546 TSEK (-5 899) och för niomånadersperioden till -29 607 TSEK (-16 772)
  • Resultat per aktie före och efter utspädning var -0,45 SEK (-0,21) för kvartalet och för niomånadersperioden -1,06 SEK (-0,74)
  • Likvida medel uppgick på balansdagen till 28 624 TSEK (82 203)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET

  • Gary Pitcairn tillträdde som Chief Scientific Officer och Ulf Ericsson som VP Drug Development, som del i strategin att öka fokus på inhalation och respiratoriska sjukdomar
  • Projektet med läkemedelskandidaten NIC-001 för behandling av gastropares avslutat

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER NIOMÅNADERSPERIODEN

  • Material från storskalig produktion av silika godkänt med identisk kvalitet som material producerat vid pilotanläggningen i Södertälje
  • GMP-klassificerat NLAB Spiro®-material producerat

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

  • Inga väsentliga händelser efter periodens utgång

 

FOKUS PÅ PRODUKTION!

Nettoomsättningen för kvartalet ökade marginellt till 2 119 TSEK, där merparten återigen kommer från vårt partnerprojekt med Vicore Pharma. Kvartalets försämrade rörelseresultatet jämfört med föregående år är enligt plan och förklaras främst av den expansionsfas som bolaget befinner sig i. För att ta nästa steg i vår tillväxt har vi nu fullt fokus på att färdigställa storskalig produktionskapacitet, vilken är en förutsättning för att kunna växla upp försäljningen inom kromatografi. Inom drug development fortsätter utvecklingen av NLAB Spiro® med målet att skapa en pipeline av läkemedelskandidater för klinisk utveckling inom inhalation och respiratoriska sjukdomar.

Produktionen av de första kommersiella produkterna för preparativ kromatografi går nu in i sitt slutskede. Nanologica förväntar sig att få en mindre del av den första produktionskampanjen levererad i slutet av året följt av större mängder under nästa år. För första gången på nästan två år har vi kunnat vara på plats i fabriken i England för att aktivt delta i processen, samtidigt som vi förbereder för försäljningsstart. Vårt säljteam inom kromatografi arbetar med kunder över hela världen, med fokus på de stora marknaderna – Indien, Kina, USA och Europa. I och med att försäljningsstart inom preparativ kromatografi närmar sig avser vi stärka vår försäljningsorganisation genom att rekrytera en VP Chromatography, med uppdrag att leda arbetet globalt.

Inom affärsområdet drug development fokuserar vi nu på inhalation och respiratoriska sjukdomar. De tekniska framsteg vi har gjort i kombination med det intresse vi hittills har sett från marknaden för vår inhalationsplattform, gör att det är ett naturligt steg att renodla vår strategi och fokusera våra resurser inom drug development till inhalation. I linje med detta har vi, som tidigare meddelats, avslutat projektet med läkemedelskandidaten NIC-001, vars förutsättningar dessutom försämrats.

I det prekliniska programmet med vår inhalationsplattform NLAB Spiro® är arbetet inriktat på att förstå in vivo-leverans och clearance av NLAB Spiro®-partiklar i en preklinisk modell. Detta arbete är en nödvändig förutsättning för de mer formella säkerhetsstudier med NLAB Spiro® som vi ämnar genomföra med de läkemedelskandidater vi väljer för klinisk utveckling.

Vår bedömning om fortsatt tillväxt kvarstår och tillväxten väntas accelerera när vi kan sälja silikaprodukter från storskalig produktion, vilket förväntas komma igång under nästa år. Partnerprojektet med Vicore Pharma går in i en fas med lägre intäkter vilket under fjärde kvartalet förväntas resultera i en tillfälligt negativ tillväxt.

Under mina tio år som vd för Nanologica har bolaget aldrig befunnit sig i en mer spännande fas än den vi är i just nu. Uppväxling av försäljningen till avsevärt större volymer rycker allt närmare. Även om det är svårt att veta exakt när det sker är min bedömning att det kommer att ske under första halvåret nästa år. Jag är dock komfortabel med att kunna säga att det inte är en fråga OM det kommer att ske utan NÄR.

 

/Andreas Bhagwani, vd

 

Nanologicas delårsrapport jan-sep 2021

Granskningsrapport Q3

Share this: