Nanologica tecknar kreditram med huvudägare

Nanologica AB har tecknat en kreditram om upp till 50 MSEK med bolagets huvudägare Flerie Invest AB. Syftet är att täcka bolagets tillfälliga finansiella behov i väntan på förväntade kassaflöden från verksamheten inom preparativ kromatografi, för att möta kravet på befintligt rörelsekapital för att driva bolaget den närmaste tolvmånadersperioden.  

Denna lånefinansiering är ett flexibelt sätt att tillgodose bolagets kortsiktiga kapitalbehov i väntan på förväntade kassaflöden från verksamheten inom preparativ kromatografi. Kreditramen har tecknats på marknadsmässiga villkor och uppgår till maximalt 50 MSEK över 3 år till en kostnad av 1 procent och med en ränta på 8 procent för upptagna lån inom ramen för krediten. I samband med kreditramens tecknande upptas ett lån inom densamma om 10 MSEK.

Tecknandet av denna lånefacilitet är villkorat efterföljande godkännande av extra bolagsstämma, då transaktionen är att betrakta som en väsentlig närståendetransaktion. Bolaget avser hålla extra bolagsstämma den 7 februari, till vilken kallelse kommer att gå ut senast två veckor innan.

Bolaget utvärderar kontinuerligt möjliga finansieringsalternativ för att säkerställa den långsiktiga finansieringen. Beroende dels på hur snabbt tillväxten tar fart inom kromatografi, men främst på vilka projekt som bolaget beslutar att driva inom inhalation, kan ytterligare finansiering komma att behövas.

Att säkra rörelsekapital genom en lånefinansiering bedöms vara det mest gynnsamma för bolaget i det skede vi befinner oss i just nu – där vi närmar oss försäljningstillväxt och kassaflöden från preparativ kromatografi – och med bolagets nuvarande marknadsvärdering i beaktande. Vi ser över tid en fördel i att öka andelen institutionellt ägande i bolaget och fortsätter därför kontinuerligt att föra dialog med såväl svenska som internationella institutioner och liknande aktörer. Operativt har bolaget nu fullt fokus på att leverera på de mål vi satt upp, samt att genomföra en omlistning till Nasdaq Main Market”, kommenterar Nanologicas vd Andreas Bhagwani.

Det lån om 17 MSEK från Flerie Invest AB som upptogs under hösten 2019 och våren 2020 och som förfaller i juli 2022, har förlängts till den 1 juli 2023.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johanna Johansson, IR, Communications and Marketing Manager
Tel: +46 72 211 21 90 eller e-post: ir@nanologica.com

Om Nanologica AB (publ)
Nanologica tillverkar, utvecklar och säljer nanoporösa silikapartiklar för tillämpningar inom life science. Nanologica är världsledande när det gäller att kontrollera form, storlek, porositet och ytegenskaper hos silikapartiklar, vilket skapar möjligheter för att ta fram unika produkter. Genom de två affärsområdena, drug development och kromatografi, strävar bolaget efter att öka tillgänglighet till innovativa behandlingar och kostnadseffektiva läkemedel inom sjukvården, till gagn för patienter runt om i världen. Inom drug development tillhandahåller Nanologica en unik drug delivery-plattform för lokal leverans av läkemedel till lunga i syfte att tillhandahålla nya behandlingsmöjligheter för patienter med lungsjukdomar. Inom kromatografi strävar bolaget efter att göra diabetesläkemedel tillgängligt för fler behövande patienter genom att sänka kostnaden för tillverkningen. Nanologica har huvudkontor i Södertälje och Nanologicas aktie (NICA) är listad för handel på Spotlight Stock Market. För ytterligare information, vänligen besök www.nanologica.com.

Denna information är sådan information som Nanologica AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 januari, 2022.

2022-01-19 Nanologica tecknar kreditram med huvudägare

Share this: