Listing Regulation

Kommuniké från årsstämma i Nanologica AB (publ)

Stockholm den 4 maj 2023 – Nanologica AB (publ) höll idag sin årsstämma, varvid följande beslut fattades. Fastställande av resultat- och balansräkning, disponering av resultatÅrsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för bolaget och för koncernen enligt framlagda redovisningshandlingar samt beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ansamlad förlust om -47 447 399 kronor överförs i ny räkning. Beslutet innebär således att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022. AnsvarsfrihetÅrsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet förräkenskapsåret 2022. Styrelsen och styrelsearvodenDe

Read more »

Bulletin from the AGM Nanologica AB (publ)

Stockholm, May 4, 2023 – Nanologica AB (publ) today held its Annual General Meeting, at which the following resolutions were adopted. Adoption of the income statement and balance sheet, disposition of profit or lossThe Annual General Meeting adopted the income statement and balance sheet for the company and for the group in accordance with the presented accounting documents and resolved, in accordance with the board's proposal, that the accumulated loss of SEK -47,447,399 be carried

Read more »

Interim Report Q1 2023 Nanologica AB (publ)

FINANCIAL SUMMARY• Net sales for the first quarter amounted to TSEK 355 (270) • The operating loss for the quarter amounted to TSEK -10,720 (-15,592) • Loss after tax for the quarter amounted to TSEK -12,094 (-15,915) • Earnings per share before and after dilution were SEK -0.33 (-0.57) for the quarter • Cash and cash equivalents amounted to TSEK 56,091 (3,939) as per March 31, 2023 CEO COMMENT Fine-tuning production The company's absolute top priority in

Read more »

Delårsrapport Q1 2023 Nanologica AB (publ)

FINANSIELL SAMMANFATTNING• Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 355 TSEK (270) • Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -10 720 TSEK (-15 592) • Resultatet efter skatt för kvartalet uppgick till -12 094 TSEK (-15 915) • Resultat per aktie före och efter utspädning var -0,33 SEK (-0,57) • Likvida medel uppgick per den 31 mars 2023 till 56 091 TSEK (3 969) VD-ORDFinjusteringar i produktionen Bolagets absolut högsta prioritet under inledningen av året har fortsatt att

Read more »

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NANOLOGICA AB (PUBL)

Aktieägarna i Nanologica AB (publ), org.nr 556664-5023 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 4 maj 2023, klockan 12.00, i Redeyes lokaler på Mäster Samuelsgatan 42, Stockholm. Rätt att delta vid stämman Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska: • dels vara registrerad i eget namn (inte förvaltarregistrerad) i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 25 april 2023, • dels anmäla sitt deltagande så att anmälan är Bolaget tillhanda senast fredagen den

Read more »

NOTICE OF THE ANNUAL GENERAL MEETING 2023 NANOLOGICA AB (PUBL)

English translation for information purposes only. If there are differences between the English translation and the Swedish original, the Swedish text will take precedence. The shareholders of Nanologica AB (publ), org.nr 556664-5023 (the "Company") are hereby summoned to the Annual General Meeting on Thursday, May 4, 2023, at 12.00 CET, at Redeye's premises at Mäster Samuelsgatan 42, Stockholm. Right to attend the meeting Shareholders who wish to participate in the Annual General Meeting must: •

Read more »