Listing Regulation

Förändringar i Nanologicas koncernstruktur och ledningsgrupp för fullt fokus på kromatografi

Nanologica AB (publ) har beslutat att fokusera på kromatografi och ledningsgruppen anpassas för att reflektera nytt verksamhetsfokus. För att skapa bästa förutsättningar för framgång inom preparativ kromatografi fokuseras bolagets verksamhet på kromatografi och verksamheten inom drug development nedprioriteras och läggs i dotterbolag för framtida möjligheter. Ledningsgruppen anpassas för att reflektera detta och CSO Gary Pitcairn och VP Drug Development Ulf Ericsson kommer att lämna bolaget för nya möjligheter. “Vårt arbete inom drug development har kommit till

Read more »

Changes in Nanologica’s Group Structure and Management Team for Full Focus on Chromatography

Nanologica AB (publ) has decided to focus on Chromatography and the management team is adapted to reflect the new business focus. In order to create the best conditions for success in preparative chromatography, the company's operations are focused on Chromatography and the Drug Development operations are down-prioritized and placed in subsidiaries for future opportunities. The management team is adapted to reflect this and CSO Gary Pitcairn and VP Drug Development Ulf Ericsson will leave the

Read more »

Kommuniké från årsstämma i Nanologica AB (publ)

Stockholm den 4 maj 2023 – Nanologica AB (publ) höll idag sin årsstämma, varvid följande beslut fattades. Fastställande av resultat- och balansräkning, disponering av resultatÅrsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för bolaget och för koncernen enligt framlagda redovisningshandlingar samt beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ansamlad förlust om -47 447 399 kronor överförs i ny räkning. Beslutet innebär således att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022. AnsvarsfrihetÅrsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet förräkenskapsåret 2022. Styrelsen och styrelsearvodenDe

Read more »

Bulletin from the AGM Nanologica AB (publ)

Stockholm, May 4, 2023 – Nanologica AB (publ) today held its Annual General Meeting, at which the following resolutions were adopted. Adoption of the income statement and balance sheet, disposition of profit or lossThe Annual General Meeting adopted the income statement and balance sheet for the company and for the group in accordance with the presented accounting documents and resolved, in accordance with the board's proposal, that the accumulated loss of SEK -47,447,399 be carried

Read more »

Delårsrapport Q1 2023 Nanologica AB (publ)

FINANSIELL SAMMANFATTNING• Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 355 TSEK (270) • Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -10 720 TSEK (-15 592) • Resultatet efter skatt för kvartalet uppgick till -12 094 TSEK (-15 915) • Resultat per aktie före och efter utspädning var -0,33 SEK (-0,57) • Likvida medel uppgick per den 31 mars 2023 till 56 091 TSEK (3 969) VD-ORDFinjusteringar i produktionen Bolagets absolut högsta prioritet under inledningen av året har fortsatt att

Read more »

Interim Report Q1 2023 Nanologica AB (publ)

FINANCIAL SUMMARY• Net sales for the first quarter amounted to TSEK 355 (270) • The operating loss for the quarter amounted to TSEK -10,720 (-15,592) • Loss after tax for the quarter amounted to TSEK -12,094 (-15,915) • Earnings per share before and after dilution were SEK -0.33 (-0.57) for the quarter • Cash and cash equivalents amounted to TSEK 56,091 (3,939) as per March 31, 2023 CEO COMMENT Fine-tuning production The company's absolute top priority in

Read more »