Listing Regulation

Nanologicas bokslutskommuniké 2022

FINANSIELL SAMMANFATTNING · Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 674 TSEK (676) och för helåret till 1 555 TSEK (12 914) · Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -13 251 TSEK (-14 108) och för helåret till -50 850 TSEK (-40 689) · Resultatet efter skatt för kvartalet uppgick till -14 855 TSEK (-15 222) och för helåret till -55 231 TSEK (-44 829) · Resultat per aktie före och efter utspädning var -0,42 SEK (-0,54)

Read more »

Nanologica’s Interim Report Jan-Sep 2022

Report presentation Q3 2022   FINANCIAL SUMMARY Net sales for the third quarter amounted to TSEK 401 (2,119) and for the nine-month period to TSEK 881 (12,238) The operating result for the quarter amounted to TSEK -9,610 (-11,718) and for the nine-month period to TSEK -37,599 (-26,581) Result after tax for the quarter amounted to TSEK -10,988 (-12,546) and for the nine-month period to TSEK -40,376 (-29,607) Earnings per share before and after dilution were

Read more »

Nanologicas delårsrapport jan – sep 2022

FINANSIELL SAMMANFATTNING · Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 401 TSEK (2 119) och för niomånadersperioden till 881 TSEK (12 238) · Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -9 610 TSEK (-11 718) och för niomånadersperioden till -37 599 TSEK (-26 581) · Resultatet efter skatt för kvartalet uppgick till -10 988 TSEK (-12 546) och för niomånadersperioden till -40 376 TSEK (-29 607) · Resultat per aktie före och efter utspädning var -0,39 SEK (-0,45) för kvartalet och

Read more »

Nanologica offentliggör prospekt med anledning av företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, HONG KONG, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. Styrelsen för Nanologica AB (publ) (”Nanologica” eller Bolaget”) offentliggjorde den 23 augusti 2022 att styrelsen beslutat att genomföra en företrädesemission av aktier motsvarande cirka 94 MSEK (”Företrädesemissionen”). Styrelsens

Read more »

Nanologica’s Interim Report Jan-Mar 2022

PERIOD IN BRIEF FINANCIAL SUMMARY Net sales for the first quarter amounted to TSEK 270 (5,622) The operating result amounted to TSEK -15,592 (-6,768) Result after tax amounted to TSEK -15,915 (-7,845) Earnings per share before and after dilution were SEK -0.57 (-0.28) Cash and cash equivalents amounted to TSEK 3,969 (57,069) as per March 31, 2022 SIGNIFICANT EVENTS IN THE FIRST QUARTER In January, a credit facility of up to MSEK 50 was signed

Read more »

Nanologicas delårsrapport jan-mar 2022

FINANSIELL SAMMANFATTNING · Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 270 TSEK (5 622) · Rörelseresultatet uppgick till -15 592 TSEK (-6 768) · Resultatet efter skatt uppgick till -15 915 TSEK (-7 845) · Resultat per aktie före och efter utspädning var -0,57 SEK (-0,28) · Likvida medel uppgick per den 31 mars 2022 till 3 969 TSEK (57 069) VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET · I januari tecknas en lånefacilitet om upp till 50 MSEK

Read more »