Listing Regulation

Kommuniké från extra bolagsstämma i Nanologica AB (publ)

Nanologica AB (publ) höll idag extra bolagsstämma, varvid följande beslut fattades. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till den extra bolagsstämman som finns tillgänglig på bolagets webbplats, www.nanologica.com. Beslut om att godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägareBolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare som fattades den 30 januari 2024 under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande. Företrädesemissionen

Read more »

Bulletin from the extraordinary general meeting of Nanologica AB (publ)

Today, Nanologica AB (publ) held an extraordinary general meeting, whereby the following resolutions were adopted. For more detailed information on the content of the resolutions, please see the complete notice of the extraordinary general meeting that is available on the company’s website, www.nanologica.com. Resolution regarding approval of the board of directors’ resolution to issue shares with preferential rights for existing shareholdersThe general meeting resolved to approve the board of directors’ resolution on an issue of new

Read more »

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN NANOLOGICA AB (PUBL)

The shareholders of Nanologica AB (publ), org.nr 556664-5023 (the "Company") are hereby convened to the extraordinary general meeting on Thursday 22 February 2024, at 12.00 p.m. CET, at Hagberg & Aneborn Fondkommissions’ premises, Jungfrugatan 35, Stockholm. Right to attend the meetingShareholders who wish to participate in the extraordinary general meeting must: be registered in their own name (not nominee-registered) in the share register maintained by Euroclear Sweden AB on Wednesday 14 February 2024, and notify

Read more »

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I NANOLOGICA AB (PUBL)

Aktieägarna i Nanologica AB (publ), org.nr 556664-5023 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 22 februari 2024, klockan 12.00, i Hagberg & Aneborn Fondkommissions lokaler, Jungfrugatan 35, Stockholm. Rätt att delta vid stämmanAktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska: dels vara registrerad i eget namn (inte förvaltarregistrerad) i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 14 februari 2024, dels anmäla sitt deltagande så att anmälan är Bolaget tillhanda senast fredagen den 16

Read more »

Interim Report Q3 2023 Nanologica AB (publ)

FINANCIAL SUMMARY • Net sales for the third quarter amounted to TSEK 342 (401) and for the nine-month period to TSEK 1,368 (881) • The operating loss for the quarter amounted to TSEK -10,292 (-9,610) and for the nine-month period to TSEK -34,324 (-37,599) • Loss after tax for the quarter amounted to TSEK -11,554 (-10,988) and for the nine-month period to TSEK -38,318 (-40,376) • Earnings per share before and after dilution were SEK

Read more »

Delårsrapport Q3 2023 Nanologica AB (publ)

FINANSIELL SAMMANFATTNING • Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 342 TSEK (401) och för niomånadersperioden till 1 368 TSEK (881) • Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -10 292 TSEK (-9 610) och för niomånadersperioden till -34 324 TSEK (-37 599) • Resultatet efter skatt för kvartalet uppgick till -11 554 TSEK (-10 988) och för niomånadersperioden till -38 318 TSEK (-40 376) • Resultat per aktie före och efter utspädning var -0,32 SEK (-0,39) för

Read more »