Bakgrund och motiv

Bakgrund och motiv i sammandrag

Under 2019 har Nanologica tagit viktiga steg framåt inom både drug development och kromatografi. Inom drug development står Bolaget i begrepp att starta sin första egna kliniska studie, samtidigt som Nanologicas teknologiplattform inom drug delivery har etablerats och validerats av partners. Inom kromatografi tog Bolaget ett transformerande steg under sommaren då beslut fattades att investera i storskalig produktion av silika och avtal ingicks om leverans av större volymer silika avsedd för preparativ kromatografi. Utvecklingen under 2019 förväntas resultera i värdedrivande utveckling inom drug development och väsentligt större intäkter inom kromatografi under 2020 och kommande år.

Bolaget har sedan dess startat produktion av silika i samarbete med en produktionspartner, Sterling Pharma Solutions, från vilken det första materialet beräknas levereras hösten 2020. Tillgång till storskalig produktionskapacitet ger Bolaget förutsättningar för att erhålla ytterligare leveransavtal. Att material för preparativ kromatografi ska inkluderas i industriell produktion är en komplex process i läkemedelsindustrin, vilket gör att införsäljningsprocesserna vanligtvis är långa. Kunderna ställer dessutom krav på leveranskapacitet, kompetens och stabilitet hos sina leverantörer.

För att stärka sin position inom preparativ kromatografi avser Nanologica, utöver pågående uppskalning av produktionskapacitet, att investera i ett applikationslaboratorium. Tillgång till ett sådant eget applikationslaboratorium adderar värde till kunderbjudandet vilket möjliggör starkare kundrelationer och bedöms vara en nödvändighet för att adressera den amerikanska marknaden inom preparativ kromatografi. Bolaget bedömer dessutom att en starkare finansiell ställning kommer att ha en positiv effekt på kunddialogerna.

Inom drug development har viktiga steg tagits inom inhalationsområdet där Nanologica ser goda möjligheter att tydligare etablera inhalationsplattformen NLAB Spiro™ som en drug delivery-plattform. Inhalationsplattformen nyttjas idag i Bolagets partnerprojekt med Vicore Pharma för att leverera den aktiva substansen lokalt i lungan. Delar av emissionslikviden avses därför att investeras i utveckling och validering av NLAB Spiro™.

Nettolikviden kommer, vid full teckning i Företrädesemissionen, att uppgå till ca 55,4 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna uppgår till omkring 2,9 MSEK, varav garantiersättningen utgör ca 1,1 MSEK.

Villkor för Företrädesemissionen

Styrelsen för Nanologica beslutade idag, den 7 februari 2020, att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare genom utgivande av högst 5 539 815 aktier. För varje aktie i Bolaget som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt, tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie till teckningskurs 10,00 SEK. Avstämningsdag för rätt att erhålla teckningsrätter är den 9 mars 2020. Vid full teckning tillförs Bolaget 55 398 150 SEK före emissionskostnader. Styrelsens beslut om Företrädesemissionen godkändes vid en extra bolagsstämma den 26 februari 2020. 

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det EU-tillväxtprospekt som offentliggörs senast dagen innan teckningsperioden inleds.

Övertilldelningsoption
I det fall Företrädesemissionen övertecknas avser styrelsen att fatta beslut om utgivande av ytterligare aktier i enlighet med Övertilldelningsoptionen, som vid fullt utnyttjande tillför Bolaget ytterligare 7,5 MSEK. Vid fullt utnyttjande av Övertilldelningsoptionen kommer antalet aktier i Bolaget att öka med ytterligare 750 000 aktier. Emission av aktier genom Övertilldelningsoptionen sker med stöd av bemyndigande lämnat av årsstämman den 29 maj 2019.