Emissionsvillkor

Emissionsvillkor företrädesemission 2020

Styrelsen i Nanologica AB (publ), org.nr 556664-5023 (”Bolaget”) har beslutat att genom nyemission öka Bolagets aktiekapital med högst
2 271 478,09 kronor genom nyemission av högst 5 539 815 aktier enligt följande villkor:

  1. Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för nyemissionen är registrerade som aktieägare i Bolaget, varvid ska gälla att varje sådan aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna en (1) ny aktie för varje tre (3) befintliga aktier.
  1. För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med företrädesrätt ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om fördelning av aktier som inte tecknats med företrädesrätt. Sådan fördelning ska i första hand ske ska till dem som anmält sig för teckning och tecknat nya aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning, i förhållande till det antal teckningsrätter var och en har  utnyttjat för teckning av nya aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska tilldelning ske till övriga som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, i förhållande till det antal nya aktier som anges i respektive teckningsanmälan, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
  1. För aktier som inte tecknats med stöd av teckningsrätter eller utan stöd av teckningsrätter enligt punkten 2 ovan, ska tilldelningen ske till garanter av  emissionen pro rata i förhållande till garanterat belopp.
  1. Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen ska vara den 9 mars 2020.
  1. Teckning av aktier med företrädesrätt ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 12 mars till och med den 26 mars 2020. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.
  1. Teckning av aktier utan företrädesrätt ska ske genom teckning på teckningslista under tiden från och med den 12 mars till och med den 26 mars 2020. Betalning ska erläggas kontant senast fem (5) bankdagar efter det att besked om tilldelning utsänts. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.
  1. Teckning såvitt avser fråga om eventuell teckning av emissionsgarant ska ske på särskild teckningslista senast tre (3) bankdagar efter den tid som anges i punkt 5 och 6 ovan. Betalning för sålunda tecknade aktier och tilldelade aktier ska erläggas kontant senast tre (3) dagar efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av aktier. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för sådan teckning och betalning.
  1. De nya aktierna emitteras till en teckningskurs om tio (10) kronor per aktie, vilket innebär att Bolaget vid full teckning kommer att tillföras 55 398 150 kronor.
  1. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
  1. Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de mindre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

___________________________

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen samt revisorsyttrande över redogörelsen har upprättats, Bilaga 3 till styrelseprotokollet daterat den 7 februari 2020.