Latest news

Categories
News archive

Start av volymproduktion av silika

Volymproduktion av Nanologicas silika hos kontraktstillverkaren Sterling Pharma Solutions Ltd. i Newcastle, Storbritannien har nu startat. Ett ramavtal i detta syfte slöts förra året, där förutsättningarna för att starta volymproduktion byggde på att Nanologica tecknade avtal med kund avseende leverans av silika. I och med det fleråriga avtal som i juli tecknades med kinesiska Yunbo Technology för leverans av silika för preparativ kromatografi, har nu produktionen påbörjats. Sterling Pharma Solutions är en väletablerad tillverkare av

Read more »

Start of large-scale production of silica

Large-scale production of Nanologica’s silica has now started at the contract manufacturer Sterling Pharma Solutions Ltd. in Newcastle, United Kingdom. A framework agreement was signed last year, where the terms for starting large-scale production were dependent on Nanologica securing a customer contract for the purchase of silica. Production has now started at Sterling, following the signing in July this year with Chinese Yunbo Technology for a long-term purchase order of silica for preparative chromatography. Sterling

Read more »

Nya distributörer av Nanologicas kromatografikolonner

Nanologicas kolonner för analytisk kromatografi finns nu tillgängliga på prov på den sydkoreanska och den turkiska marknaden. Nanologica utvärderar kontinuerligt nya potentiella distributörer av bolagets kolonner för analytisk kromatografi och den senaste tiden har avtal med distributörer i Sydkorea (Chromgen) och Turkiet (ChromaScience Chemical Technologies Ltd. Şti.) tecknats. Avtalen är tidsbestämda utvärderingsavtal med syfte att utvärdera såväl respektive marknad som respektive distributör. ”Vi utvärderar kontinuerligt nya distributörer för att kunna täcka en större del av

Read more »

Nanologica startar verksamhet inom preparativ kromatografi med lönsamt kundavtal

Nanologica sluter avtal med kinesiska Yunbo Technology om leverans av media för preparativ kromatografi till ett värde av ca 14 MUSD (motsvarande ca 128 MSEK). Med avtalet som grund startar Nanologica volymproduktion av silika hos kontraktstillverkaren Sterling Pharma Solutions Ltd. Produktionsstarten fordrar investeringar om 29 MSEK, vilka lånefinansieras. Avtalet mellan Nanologica och Yunbo Technology (Beijing) Co. löper under sex år (2021–2026) och innebär att Nanologica ska leverera media för preparativ kromatografi till ett värde av

Read more »

Nanologica starts business within preparative chromatography with profitable agreement

Nanologica enters into an agreement with Chinese Yunbo Technology (Beijing) Co. for the delivery of preparative chromatography media to a value of approximately MUSD 14. With the agreement as foundation, Nanologica starts large scale production of silica at the contract manufacturer Sterling Pharma Solutions Ltd. The agreement between Nanologica and Yunbo Technology (Beijing) Co. stretches over six years (2021–2026) and means that Nanologica shall deliver media for preparative chromatography to a value of approximately MUSD

Read more »