mfn-ci-insider

Stock option program in Nanologica ab fully subscribed

The option program 2021/24 for Nanologica AB resolved by the Annual General Meeting 2021 has now been implemented. The program was subscribed at 100 percent by both the management team, including the CEO, and employees. At the Annual General Meeting on May 27, 2021, a new stock option program was resolved, which has now been implemented. In option program 2021/24 for Nanologica's management and employees, 800,000 of the total 800,000 options have been subscribed for.

Read more »

Optionsprogram i Nanologica AB fulltecknat

Det av årsstämman 2021 beslutade optionsprogrammet 2021/24 för Nanologica AB har nu implementerats. Programmet tecknades till 100 procent av såväl ledningsgrupp, inklusive vd, som anställda. Vid årsstämman den 27 maj 2021 beslutades om ett nytt optionsprogram, som nu har implementerats. I optionsprogram 2021/24 för Nanologicas ledning och anställda har 800 000 av de totalt 800 000 optionerna tecknats. ”Att programmet blir fulltecknat av såväl ledningsgrupp som anställda tyder på en internt fortsatt stark tro på bolaget

Read more »

Nanologicas vd säljer aktier och köper optioner

Vd Andreas Bhagwani har privat och via sitt bolag Vega Bianca AB avyttrat 323 000 aktier i Nanologica AB av privatekonomiska skäl. Samtidigt löser han in 227 566 optioner till aktier. Efter transaktionerna uppgår Andreas Bhagwanis innehav i Nanologica AB till 2 019 764 aktier, motsvarande 7,3 procent av bolagets totala antal aktier, samt 165 000 optioner. ”Försäljningen görs av privatekonomiska skäl. Nanologica är fortsatt min största investering och mitt engagemang och min starka tilltro

Read more »

Nanologica’s CEO sells shares and buys options

CEO Andreas Bhagwani has privately and through his company Vega Bianca AB divested 323,000 shares in Nanologica AB for private economic reasons. At the same time, he exercised 227,566 options to shares. Following the transactions, Andreas Bhagwani's holdings in Nanologica AB amounts to 2,019,764 shares, equivalent to 7.3 percent of the total number of shares in Nanologica, and 165,000 options. "The sale is made for personal economic reasons. Nanologica remains my largest investment and commitment,

Read more »

Förändring av aktieinnehav

Nanologicas CFO Eva Osterman har avyttrat 7 500 aktier av privata skäl. Efter avyttringen uppgår Eva Ostermans innehav i Nanologica till 49 783 aktier. För ytterligare information, vänligen kontakta: Johanna Johansson, IR Nanologica Tel: + 46 72 211 21 90 eller e-post: johanna.johansson@nanologica.com Om Nanologica AB (publ) Nanologica grundades 2004 och är ett nanoteknikbolag som utvecklar nanoporösa silikapartiklar för tillämpningar inom life science. Nanologica är världsledande i att styra form, typ av porositet samt ytegenskaper hos

Read more »

Förändring av aktieinnehav för vd i Nanologica

Vd Andreas Bhagwani har via bolag sålt 48 483 aktier till COO Anna-Karin Renström och 48 483 aktier till CFO Eva Osterman, vilket kommer att framgå av rapportering till Finansinspektionen. Transaktionerna syftar till att kompensera för beslutat incitamentsprogram, som ej varit möjligt att genomföra som avsett. Antalet aktier motsvarar det antal optioner som de båda nyckelpersonerna skulle tilldelats inom ramen för beslutat incitamentsprogram, där underskott uppstått då antalet personer i ledande ställning ökat samtidigt som

Read more »