Shares

Förändring av antal aktier och röster i Nanologica AB (publ)

Antalet aktier och röster i Nanologica AB har ändrats under mars månad till följd av genomförandet av den tidigare kommunicerade företrädesemissionen. Som tidigare kommunicerats beslutade Nanologicas styrelse den 30 januari 2024 om en fullt garanterad nyemission om cirka 54,2 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare i syfte att finansiera intensifierade satsningar inom preparativ kromatografi. Den 15 mars meddelade Nanologica att företrädesemissionen blivit fulltecknad och att Nanologica genom företrädesemissionen, efter emissionskostnader, tillförts cirka 40 MSEK i

Read more »

Change of Number of Shares and Votes in Nanologica AB (publ)

The number of shares and votes in Nanologica AB has changed during the month of March as a result of the completion of the previously announced rights issue with preferential rights for existing shareholders. As previously communicated, on 30 January 2024, Nanologica's board of directors resolved on a fully guaranteed rights issue of approximately MSEK 54.2 with preferential rights for existing shareholders, in order to finance intensified investments in preparative chromatography. On 15 March, Nanologica

Read more »

NANOLOGICA OFFENTLIGGÖR UTFALL I FÖRETRÄDESEMISSIONEN

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. Nanologica AB (publ) (“Nanologica” eller “Bolaget”) offentliggör idag utfallet i Bolagets företrädesemission om cirka 54,2 MSEK (”Företrädesemissionen”), för vilken teckningsperioden avslutades den 13 mars 2024. Utfallet

Read more »

NANOLOGICA ANNOUNCES OUTCOME OF THE RIGHTS ISSUE

NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, JAPAN, HONG KONG, NEW ZEALAND, SWITZERLAND, SINGAPORE, SOUTH AFRICA, SOUTH KOREA OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION OF THIS PRESS RELEASE WOULD BE UNLAWFUL OR REQUIRE ADDITIONAL REGISTRATION OR OTHER MEASURES. Nanologica AB (publ) (“Nanologica” or the “Company”) today announces the outcome of the Company’s rights issue of approximately MSEK 54.2 (the ”Rights Issue”), for

Read more »

Nanologica beslutar om en fullt garanterad företrädesemission om cirka 54,2 MSEK, en övertilldelningsemission om upp till cirka 10 MSEK och att tidigarelägga publiceringen av bokslutskommunikén 2023

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. Styrelsen för Nanologica AB (publ) (“Nanologica” eller “Bolaget”) har idag beslutat att genomföra en nyemission av stamaktier om cirka 54,2 MSEK före transaktionskostnader med företrädesrätt till

Read more »

Nanologica Resolves on a Fully Guaranteed Rights Issue of approximately SEK 54.2 m, an Over-allotment Issue of up to approximately SEK 10 m and to Change the Publication Date of the Year-end 2023 Report

NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, JAPAN, HONG KONG, NEW ZEALAND, SWITZERLAND, SINGAPORE, SOUTH AFRICA, SOUTH KOREA OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION OF THIS PRESS RELEASE WOULD BE UNLAWFUL OR REQUIRE ADDITIONAL REGISTRATION OR OTHER MEASURES. The Board of Directors of Nanologica AB (publ) ("Nanologica" or the Company") has today resolved on a share issue of ordinary shares of approximately

Read more »