Delårsrapport jan-jun 2021 Nanologica AB (publ)

FINANSIELL SAMMANFATTNING

  •  Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 4 497 TSEK (4 321) och för halvåret till 10 119 TSEK (7 975)
  • Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -8 094 TSEK (-4 097) och för halvåret till -14 862 TSEK (-10 129)
  • Resultatet efter skatt för kvartalet uppgick till -9 216 TSEK (-4 168) och för halvåret till -17 061 TSEK (-10 873)
  • Resultat per aktie före och efter utspädning var -0,33 SEK (-0,18) för kvartalet och för halvåret -0,61 SEK (-0,54)
  • Likvida medel uppgick på balansdagen till 44 794 TSEK (89 970)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

  • Thomas Eldered valdes till ny styrelseledamot i Nanologica AB
  • Rekrytering av Ulf Ericsson som VP Drug Development som en del i strategin att öka fokus på inhalation och respiratoriska sjukdomar
  • Optionsprogram 2018/20 avslutades. Totalt löstes 371 346 optioner in vilket ökar antalet aktier i bolaget till 28 165 826 och tillför bolaget 3 454 TSEK i likvida medel
  • Patentansökan för ”New compositions comprising amorphous nanoporous silica particles” blev publik som ett led i processen att få patent godkänt

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

  • Inga väsentliga händelser efter periodens utgång

 

STORSKALIG PRODUKTION OCH TOXSTUDIER

Produktion av bolagets silika för preparativ kromatografi i stor skala fortlöper enligt plan. Leverans av kommersiellt material förväntas ske i slutet av året varefter bolaget kan börja leverera mot kundavtal. Samtidigt fortsätter vi stärka vår plattform inom inhalation och respiratoriska sjukdomar med ett omfattande tox-program och utökade resurser för utveckling och kommersialisering.

Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 4 497 TSEK, där merparten kommer från partnerprojektet med Vicore Pharma. Vår bedömning om fortsatt tillväxt kvarstår, med reservation för att enskilda kvartal kan variera.

Inom preparativ kromatografi, som nu är vårt huvudsakliga fokus inom affärsområdet kromatografi, fortlöper produktionen av kommersiell produkt i tonskala enligt plan. Större volymer material väntas i slutet av året varefter leverans av produkt mot det sexåriga avtal värt cirka 120 MSEK vi under 2019 tecknade i Kina kan påbörjas. Leveranser beräknas komma igång i slutet av detta år eller i början av nästa år.

Glädjande är att vi fått en första order på den amerikanska marknaden för utvärdering av vår silika för preparativ kromatografi. Detta är ett kvitto på att vi börjar nå ut till kunder även i USA. I Asien har vi nu levererat större volymer av materialprover från tidiga produktionsbatcher till de potentiella kunder som vi för dialog med. Dessa materialprover är ett led i deras utvärderingsprocess och för oss ett steg närmare försäljning av större volymer. Våra produkter är en integrerad del av komplexa industriella processer. Vi har bra progress i ett flertal dialoger, men har svårt att säga när i tiden ytterligare leveransavtal kan slutas. I takt med att samhället öppnar upp planerar vi att delta vid mässor och konferenser för att lansera våra produkter inom preparativ kromatografi. Den första konferensen vi medverkar i blir Beijing Conference and Exhibition on Instrumental Analysis (BCEIA) i september.

Inom drug development pågår toxicitetsstudier med vår inhalationsplattform NLAB Spiro®. Resultat från den första delstudien förväntas under det tredje kvartalet, varefter fler planerade delstudier genomförs. Parallellt pågår ett intensivt utvecklingsarbete av plattformen där vi exempelvis arbetar med frisättningsprofiler och laddningsmekanismer för olika substanser, däribland biologiska läkemedelssubstanser. Vi avser också att under andra halvåret generera prekliniska data för några modell-molekyler och därefter kommer vi att kunna sätta upp en tydlig plan för framtida program.

För att leda utveckling och kommersialisering av NLAB Spiro®-plattformen har Ulf Ericsson rekryterats som VP Drug Development. Ulf Ericsson kommer senast från AstraZeneca där han var Global Sr Director Respiratory Inhalation och ansvarade för den kommersiella utvecklingen av inhalatorer och inhalerade formuleringar. Med Ulfs gedigna erfarenhet tar vi ett stort steg i att stärka vår kompetens inom området.

Under tredje kvartalet levereras material från den första batchen GMP-tillverkade NLAB Spiro® silikapartiklar till Vicore Pharma för deras VP02-program. VP02 baseras på Nanologicas teknologiplattform och är en inhalerbar formulering av talidomid för behandling av IPF (idiopatisk lungfibros) och den svåra hosta som sjukdomen för med sig. Projektet planeras enligt Vicore Pharma att gå in i klinik under nästa år, vilket blir en viktig milstolpe för vår inhalationsplattform.

Sammanfattningsvis kan vi lägga ännu ett tillväxtkvartal bakom oss och vi ser i närtid med tillförsikt fram emot storskalig produktion, spännande kundmöten och stora möjligheter för vår inhalationsplattform NLAB Spiro®.

 

/Andreas Bhagwani, vd

 

Delårsrapport jan-jun 2021 Nanologica AB (publ)

Share this: