Vd-ord tredje kvartalet 2020

STARKT KVARTAL FÖR DRUG DEVELOPMENT

När vi summerar årets tredje kvartal kan vi lägga ytterligare ett kvartal med tillväxt till böckerna, trots stark negativ påverkan av COVID-19. Totalt uppgick nettoomsättningen till 2 339 TSEK för kvartalet, där 396 TSEK kom från affärsområdet kromatografi och 1 944 TSEK från affärsområdet drug development.

Pandemin slår hårt mot vår verksamhet inom analytisk kromatografi där vi inte når våra tillväxtmål. COVID-19 påverkar möjligheten att bearbeta nya kunder i såväl Kina som USA, då många ännu inte har återvänt till sina arbetsplatser samtidigt som reserestriktioner fortsatt råder. Dessutom försköts en leverans av kolonner till Kina som var planerad i tredje kvartalet till det fjärde kvartalet, vilket gör den rapporterade försäljningen lägre än vad den egentligen är.

Verksamheten inom preparativ kromatografi har inte påverkats av pandemin på samma sätt, då införsäljningsprocesserna här sker hos ett mindre antal företag som vi redan känner. Här har vi kunnat fortsätta att leverera material för utvärdering och även fortsätta dialoger, med målet att säkra vår andra affär.

Affärsområdet drug development fortsätter att utvecklas starkt även om införsäljning av nya projekt delvis hämmas av reserestriktioner, liksom av inställda konferenser och fysiska möten. Vi ser ett fortsatt starkt intresse för vår inhalationsplattform NLAB Spiro™ och ett stort framsteg nåddes under kvartalet när vi erhöll ett patentgodkännande för plattformen i Europa. Patentet som beviljats skyddar en metod för att tillverka partiklar som laddas med läkemedel för administrering genom bland annat inhalation. Utveckling av plattformen fortsätter såväl internt som med externa partners, bland annat med toxikologiska studier för att validera plattformens säkerhet.

Ytterligare framsteg inom drug development har gjorts genom att vi i oktober tecknade ytterligare avtal med det växtskyddsbolag vi sedan tidigare har ett samarbete med. Inom detta samarbete används vår teknologiplattform för att formulera pesticider i syfte att förbättra effektiviteten och minska spill och negativ miljöpåverkan. Avtalet omfattar arbete om cirka 1,3 MSEK och levereras under cirka sex månader. Förutom att generera intäkter frambringar samarbetet ytterligare utveckling av vår plattform och ger stärkt kunskap om hur vi kan hantera frisättningshastigheten av olika typer av substanser.

För att ytterligare accelerera utvecklingen av vår drug delivery-plattform har vi rekryterat Roger Belusa som bolagets första Chief Medical Officer. Roger är läkare och har närmare 20 års erfarenhet från forskning och industriell verksamhet inom life science-området. Primärt kommer Roger att fokusera på att definiera och utvärdera vår position för leverans av läkemedel till lunga, ett område med mycket stora medicinska behov.

Uppskalning till volymproduktion av silika hos vår kontraktstillverkare Sterling Pharma Solutions fortsätter och tekniköverföring för alla processteg i produktionen är nu genomförd och godkänd.    Vissa förseningar i produktion av första testbatchen förekommer, främst relaterade till förseningar i leveranser av utrustning. Den första batchen väntas dock levereras i slutet av detta år.

Slutligen har de optionsprogram som beslutades av bolagsstämman nu implementerats. Såväl styrelse som ledningsgrupp, därtill flertalet övriga medarbetare, tecknade sina delar i programmen, vilket är mycket glädjande och tyder på en stark tro på bolaget.

Sammanfattningsvis går utvecklingen av bolaget framåt – trots en väsentlig negativ påverkan av COVID-19 – och vi jobbar nu hårt för att avsluta detta utmanande år på bästa möjliga sätt.

 

Andreas Bhagwani, vd

Share this: