Nyemissionen i Nanologica AB (publ) övertecknades

Nanologicas nyemission inför listning på AktieTorget övertecknades och tillför bolaget 30,0 MSEK och ca 260 nya ägare. Preliminär första dag för handel på AktieTorget är den 30 oktober 2015.

Nyemissionen om 22,0 MSEK som genomförs inför listning på AktieTorget tecknades till ca 150 procent. Det stora intresset medför att styrelsen beslutat att utnyttja hela övertilldelningsoptionen om 8,0 MSEK, vilket innebär att bolaget tillförs totalt 30,0 MSEK före transaktionskostnader, som beräknas uppgå till 4,3 MSEK.

I emissionen emitteras 1 073 170 aktier och i övertilldelningsoptionen emitteras ytterligare 390 244 aktier. Totalt emitteras 1 463 414 aktier till kurs 20,50 kronor och totalt antal aktier i bolaget efter emissionen uppgår till 3 358 147. Nanologicas aktiekapital ökas med 600 039 kronor till 1 376 933 kronor. Genom emissionen tillförs Nanologica ca 260 nya aktieägare, vilket innebär att det totala antalet aktieägare kommer att uppgå till ca 360.

”Nanologica befinner sig i ett mycket intressant skede. De första produkterna inom analytisk kromatografi håller på att lanseras. Affärsområdet Drug Delivery har fått en avgörande validering i och med att en kund beslutat förbereda två läkemedelskandidater för kliniska studier”, säger Andreas Bhagwani, VD i Nanologica. ”Vi är mycket nöjda med utfallet i emissionen och vill hälsa alla nytillkomna aktieägare välkomna på den resa som nu på allvar tar sin början.”

Avräkningsnota med betalningsinstruktioner har idag skickats till de som tilldelats aktier. Efter att emissionen registrerats hos Bolagsverket kommer aktierna levereras till angivet VP-konto eller depå. Preliminär första dag för handel på AktieTorget är den 30 oktober 2015. Handelsbeteckningen är NICA med ISIN-kod SE0005454873.

Redeye AB agerar finansiell rådgivare till Nanologica i samband med nyemissionen och listning på AktieTorget. Advokatfirman Lindahl KB är juridisk rådgivare och Aktieinvest FK AB är emissionsinstitut.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Andreas Bhagwani, VD i Nanologica
Tel: +46 70 316 17 02 eller email: andreas@nanologica.com

Kort om Nanologica AB (publ)
Nanologica arbetar med nanoteknik inom life science. Bolaget verkar inom två områden: drug delivery (läkemedelsadministrering) och kromatografi, en teknik som används för rening och separation av läkemedel. Nanologica utnyttjar sin unika materialkunskap inom nanoporös silika för att ge sina produkter unika egenskaper. Vid tillverkningsanläggningen i Södertälje har Nanologica 18 medarbetare med tio nationaliteter och 11 med doktorsgrad. För ytterligare information, besök www.nanologica.com.