Nanologicas valberedning utsedd inför årsstämman 2024

I enlighet med beslut på årsstämman den 4 maj 2023 har styrelsens ordförande kontaktat Nanologicas tre röstmässigt största ägare eller ägargrupper per den 30 september 2023, som var och en har utsett en representant att utgöra valberedning i Nanologica AB inför årsstämman 2024.

Valberedningen inför Nanologica AB:s årsstämma 2024 utgörs därmed av följande tre ledamöter:

  • Carl-Johan Spak (Flerie Invest AB)
  • Lennart Francke (Swedbank Robur Microcap)
  • Kalle Olby (Vega Bianca AB)

Valberedningen representerar tillsammans 53,3 procent av röstetalet för samtliga röstberättigade aktier i Nanologica AB per den 30 september 2023.
Valberedningens uppgift är att inför årsstämman 2024 framlägga förslag till val av ordförande på stämman, antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, val av styrelseordförande och övriga ledamöter i styrelsen, styrelsearvoden och eventuell ersättning för utskottsarbete, val av revisorer (i förekommande fall) och revisorsarvoden, samt förslag till de principer som ska gälla för valberedningens sammansättning och arbete inför nästkommande årsstämma.
Årsstämma 2024 planeras att hållas i Stockholm den 16 maj 2024. Aktieägare som önskar lämna förslag till Nanologicas valberedning kan göra det via e-post till valberedning@nanologica.com senast den 31 januari 2024. Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman och på bolagets hemsida.