Nanologicas valberedning utsedd inför årsstämman 2023

I enlighet med beslut på årsstämman den 2 juni 2022 har styrelsens ordförande kontaktat bolagets tre röstmässigt största ägare eller ägargrupper per den 30 september 2022, som var och en har utsett en representant att utgöra valberedning i Nanologica AB inför årsstämman 2023.

Valberedningen inför Nanologica AB:s årsstämma 2023 utgörs därmed av följande tre ledamöter: 

  • Carl-Johan Spak (Flerie Invest AB)
  • Lennart Francke (Swedbank Robur Microcap)
  • Joakim Persson (Vega Bianca AB)

 

Valberedningen representerar tillsammans 47,9 procent av röstetalet för samtliga röstberättigade aktier i Nanologica AB per den 30 september 2022.

 

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman 2023 framlägga förslag till val av ordförande på stämman, antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, val av styrelseordförande och övriga ledamöter i styrelsen, styrelsearvoden och eventuell ersättning för utskottsarbete, val av revisorer (i förekommande fall) och revisorsarvoden, samt förslag till de principer som ska gälla för valberedningens sammansättning och arbete inför nästkommande årsstämma.

 

Årsstämma 2023 planeras att hållas i Stockholm den 4 maj 2023. Aktieägare som önskar lämna förslag till Nanologicas valberedning kan göra det via e-post till valberedning@nanologica.com senast den 31 januari 2023. Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman och på bolagets hemsida.

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gisela Sitbon, styrelsens ordförande
Tel: +46 70 282 55 58 eller e-post: gisela@sitbon.nu

 

Om Nanologica AB (publ)
Nanologica tillverkar, utvecklar och säljer nanoporösa silikapartiklar för tillämpningar inom life science. Nanologica är världsledande när det gäller att kontrollera form, storlek, porositet och ytegenskaper hos silikapartiklar, vilket skapar möjligheter för att ta fram unika produkter. Genom de två affärsområdena, kromatografi och drug development, strävar bolaget efter att öka tillgänglighet till kostnadseffektiva läkemedel och innovativa behandlingar inom sjukvården, till gagn för patienter runt om i världen. Inom kromatografi strävar bolaget efter att göra insulin och andra peptidläkemedel tillgängliga för fler behövande patienter genom att sänka kostnaden för tillverkningen. Inom drug development utvecklar Nanologica en unik drug delivery-plattform för lokal leverans av läkemedel till lunga i syfte att tillhandahålla nya behandlingsmöjligheter för patienter med lungsjukdomar. Nanologica har huvudkontor i Södertälje och Nanologicas aktie (NICA) är listad för handel på Nasdaq Stockholm Main Market sedan 29 mars, 2022. För ytterligare information, vänligen besök www.nanologica.com.