Nanologicas valberedning utsedd inför årsstämman 2020

I enlighet med beslut på årsstämman den 29 maj 2019 har styrelsens ordförande kontaktat bolagets tre röstmässigt största ägare eller ägargrupper som var och en har erbjudits att utse en representant att utgöra valberedning i Nanologica AB.

De tre största aktieägarna eller ägargrupperna har utsett var sin representant så att valberedningen inför årsstämman 2020 nu består av följande tre ledamöter:

  •  Thomas Eldered (Flerie Invest AB) – ordförande
  •  Angelique Angervall (Vega Bianca AB)
  •  Mikael Lönn

Valberedningen representerar tillsammans 41,6 procent av röstetalet för samtliga röstberättigade aktier i bolaget per den 30 september 2019.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman 2020 framlägga förslag till val av styrelse-ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, styrelsearvoden och annan ersättning till styrelseledamöterna, samt val och arvodering av revisorer. Årsstämma 2020 planeras att hållas i Stockholm den 28 maj 2020.

Aktieägare som önskar lämna förslag till Nanologicas valberedning kan göra det via e-post till valberedning@nanologica.com senast den 31 januari 2020.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gisela Sitbon, styrelsens ordförande

Tel: +46 70 282 55 58 eller e-post: gisela.sitbon@telia.com  

Om Nanologica AB (publ)
Nanologica grundades 2004 och är ett nanoteknikbolag som utvecklar nanoporösa silikapartiklar för tillämpningar inom life science. Nanologica är världsledande i att styra form, typ av porositet samt ytegenskaper hos silikapartiklar. Denna kompetens används dels inom drug development, dels inom kromatografi, en teknik som används för separation och rening av läkemedelsprodukter på marknaden och under utveckling. Bolagets mission är att bidra till bättre och billigare behandlingar för patienter världen över genom teknikplattformen NLAB Silica™. Bolagets aktie (NICA) är listad för handel på Spotlight Stock Market. För ytterligare information, besök www.nanologica.com