Nanologicas valberedning utsedd inför årsstämman 2019

I enlighet med beslut på årsstämman den 31 maj 2018 har styrelsens ordförande kontaktat bolagets tre röstmässigt största ägare eller ägargrupper som var och en har erbjudits att utse en representant att utgöra valberedning i Nanologica AB.

De tre största aktieägarna eller ägargrupperna har utsett var sin representant så att valberedningen inför årsstämman 2019 nu består av följande tre ledamöter:

  •  Thomas Eldered (UBS Europe SE Luxembourg Branch)
  •  Angelique Angervall (Vega Bianca AB)
  •  Mikael Lönn

Valberedningen representerar tillsammans 42,1 procent av röstetalet för samtliga röstberättigade aktier i bolaget per den 30 september 2018.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman 2019 framlägga förslag till val av styrelse-ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, styrelsearvoden och annan ersättning till styrelse-ledamöterna samt val och arvodering av revisorer.

Aktieägare som önskar lämna förslag till Nanologicas valberedning kan göra det via e-post till valberedning@nanologica.com senast den 31 januari 2019.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gisela Sitbon, styrelsens ordförande

Tel: +46 70 282 55 58 eller e-post: gisela.sitbon@telia.com

Om Nanologica AB (publ)
Nanologica arbetar med nanoteknik inom life science. Bolaget verkar inom två områden: drug delivery (läkemedelsformulering) och kromatografi, en teknik som används för rening och separation av molekyler, ex läkemedel. Nanologica utnyttjar sin unika materialkunskap inom nanoporös silika för att ge sina produkter unika egenskaper. Bolagets aktie (NICA) är listad för handel på Spotlight Stock Market. För ytterligare information, besök www.nanologica.com.